Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 28.0% 40
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 26.0% 27
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 26.1% 15
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 48.3% 12
dhbb2020_password Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 1 - Mật khẩu Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 23.2% 12
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 6.9% 4
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 23.1% 3
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 41.7% 277
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 27.2% 81
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.2% 22
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 41.9% 150
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 33.5% 56
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 53.3% 255
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 34.0% 100
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 12.8% 74
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 21.5% 74
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 22.4% 42
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 20.6% 44
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.5% 40
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 -STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 57.0% 66
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 -TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 2.00 9.4% 2
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 -TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.1% 31
fc_ioipc2021_drill Free Contest IOI Practice Contest 2021 - DRILL Free Contest 0.04 38.2% 23
fc_ioipc2021_felltrees Free Contest IOI Practice Contest 2021 - FELLTREES Free Contest 1.50 37.8% 7
fc_ioipc2021_permeow2 Free Contest IOI Practice Contest 2021 - PERMEOW2 Free Contest 1.00 47.9% 13
fc_ioipc2021_roadserv Free Contest IOI Practice Contest 2021 - ROADSERV Free Contest 1.50 25.0% 1
hsgso20_baba Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 1 - BABA Olympic chuyên KHTN 1.00 11.9% 45
hsgso20_permswap Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 2 - PERMSWAP Olympic chuyên KHTN 1.00 18.3% 5
hsgso20_notlimah Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 3 - NOTLIMAH Olympic chuyên KHTN 1.00 0.0% 0
hsgso20_dta Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 4 - DTA Olympic chuyên KHTN 1.00 11.1% 3
hsgso20_ba Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 1 - BA Olympic chuyên KHTN 1.00 11.5% 14
hsgso20_traffic Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 2 - Traffic Olympic chuyên KHTN 1.00 12.1% 6
hsgso20_gift Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 3 - GIFT Olympic chuyên KHTN 1.00 11.5% 3
hsgso20_meeting Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 4 - MEETING Olympic chuyên KHTN 1.00 0.0% 0
m00pair 0 0 Pairs ICPC Style 0.17 47.6% 10
lqdxeui 2 xe ủi ICPC Style 0.45 66.7% 14
coin34 34 đồng xu ICPC Style 0.18 64.3% 34
xoinc A Coin Game ICPC Style 0.57 60.0% 3
post2 A cộng B version 2 ICPC Style 1.33 44.7% 13
kmedian Above the Median ICPC Style 0.42 100.0% 8
atourism Adventure Tourism ICPC Style 1.43 66.7% 2
boss Ai là sếp ICPC Style 0.57 36.4% 6
aladdin Aladdin ICPC Style 0.34 65.7% 20
potato Ăn khoai ICPC Style 0.19 28.6% 10
mse08g Another Lucky Numbers ICPC Style 0.86 75.0% 2
kl11b Arnook Defensive Line ICPC Style 1.78 0.0% 0
qtancol Bậc thầy pha chế rượu ICPC Style 0.94 0.0% 0
mpigs Bán lợn ICPC Style 1.43 0.0% 0
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC Style 1.05 100.0% 2
qbstar Bảng số hình sao ICPC Style 1.60 0.0% 0