Bedao Regular Contest 19 - MinDivNumber

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho hai số nguyên dương ~x,k~.

Tìm số nguyên dương ~y~ bé nhất sao cho ~x \times y~ chia hết cho ~k~.

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên ~x,k~ cách nhau bởi dấu cách (~x,k \le 10^{18}~).

Output

Gồm một số nguyên dương duy nhất là đáp án của đề bài.

Scoring

Subtask Điểm Giới hạn
1 ~50~ ~x, k \leq 10^6~
2 ~50~ ~x, k \leq 10^{18}~

Sample Input 1

8 6

Sample Output 1

3

Sample Input 2

12 7

Sample Output 2

7

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    dbthuan208  commented on April 19, 2024, 3:43 p.m.

    Cho mình hỏi duyệt qua các ước của k thì có ổn không ạ


  • -4
    hungnt1306ks  commented on April 15, 2024, 2:52 p.m.

    how