Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fct055_lamp Free Contest Testing Round 55 - LAMP Free Contest 0.70 61.4% 105
fct055_delpalin Free Contest Testing Round 55 - DELPALIN Free Contest 0.70 56.7% 36
fct055_dicegame Free Contest Testing Round 55 - DICEGAME Free Contest 0.70 65.7% 37
bedao_oi1_a Bedao OI Contest 1 - Đếm cầu Bedao Contest 0.50 9.2% 72
bedao_oi1_b Bedao OI Contest 1 - Dãy con chung dài nhất Bedao Contest 0.60 10.9% 77
bedao_oi1_c Bedao OI Contest 1 - Bất phương trình tuyến tính Bedao Contest 0.80 7.8% 24
bedao_oi1_d Bedao OI Contest 1 - Sao chép mảng Bedao Contest 0.70 19.5% 88
bedao_oi1_e Bedao OI Contest 1 - Dỗi nhau Bedao Contest 0.80 7.5% 19
bedao_oi1_f Bedao OI Contest 1 - Nén tối ưu Bedao Contest 0.00 18.4% 68
fcb054_shadow Beginner Free Contest 54 - SHADOW Free Contest 0.20 25.0% 8
fcb054_strcnt Beginner Free Contest 54 - STRCNT Free Contest 0.20 46.9% 34
fcb054_repxor Beginner Free Contest 54 - REPXOR Free Contest 0.20 38.9% 12
fcb054_rock Beginner Free Contest 54 - ROCK Free Contest 0.20 43.2% 54
fcb054_incmat Beginner Free Contest 54 - INCMAT Free Contest 0.20 40.5% 69
bedao_m21_a Bedao Mini Contest 21 - Bút chì Bedao Contest 0.10 25.2% 489
bedao_m21_b Bedao Mini Contest 21 - Tìm số Bedao Contest 0.10 23.5% 266
bedao_m21_c Bedao Mini Contest 21 - Cắt dây Bedao Contest 0.15 17.7% 220
bedao_m21_d Bedao Mini Contest 21 - Qua đường Bedao Contest 0.25 12.2% 30
bedao_m21_e Bedao Mini Contest 21 - Hoán vị nghịch ngợm Bedao Contest 0.35 10.5% 45
bedao_m21_f Bedao Mini Contest 21 - Dãy con so le dài nhất Bedao Contest 0.45 23.3% 38
ioi23_day2_beechtree IOI 2023 - Day 2 - Task 1 - Beech Tree International Olympiad in Informatics 1.90 17.1% 7
ioi23_day2_overtaking IOI 2023 - Day 2 - Task 2 - Overtaking International Olympiad in Informatics 1.50 17.6% 6
ioi23_day2_robot IOI 2023 - Day 2 - Task 3 - Robot Contest International Olympiad in Informatics 2.00 33.3% 7
ioi23_day1_closing IOI 2023 - Day 1 - Task 1 - Closing Time International Olympiad in Informatics 1.50 22.4% 18
ioi23_day1_longesttrip IOI 2023 - Day 1 - Task 2 - Longest Trip International Olympiad in Informatics 1.50 22.4% 14
ioi23_day1_soccer IOI 2023 - Day 1 - Task 3 - Soccer Stadium International Olympiad in Informatics 1.90 19.4% 7
fc149_final Free Contest 149 - FINAL Free Contest 0.70 17.5% 33
fc149_vacation Free Contest 149 - VACATION Free Contest 0.70 61.2% 336
fc149_simbin Free Contest 149 - SIMBIN Free Contest 0.70 32.6% 11
fc149_brick Free Contest 149 - BRICK Free Contest 0.70 39.5% 55
fc149_count Free Contest 149 - COUNT Free Contest 0.70 12.5% 159
bedao_m20_a Bedao Mini Contest 20 - Spawn Egg Bedao Contest 0.10 31.4% 754
bedao_m20_b Bedao Mini Contest 20 - Hardest Problem Bedao Contest 0.25 14.8% 244
bedao_m20_c Bedao Mini Contest 20 - Unique Digits Bedao Contest 0.25 19.0% 245
bedao_m20_d Bedao Mini Contest 20 - Maze Bedao Contest 0.35 13.4% 134
bedao_m20_e Bedao Mini Contest 20 - SumRange Bedao Contest 0.01 23.2% 126
bedao_m20_f Bedao Mini Contest 20 - Queries Bedao Contest 0.50 11.7% 64
geo_a Góc của điểm trong hệ tọa độ cực Educational 0.10 12.8% 267
geo_b Góc giữa hai vector Educational 0.10 23.1% 214
geo_c Diện tích đa giác Educational 0.10 36.1% 235
geo_d Phương trình đường phân giác Educational 0.25 11.0% 68
geo_e Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng Educational 0.10 28.8% 212
geo_f Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 2 Educational 0.10 43.9% 157
geo_g Khoảng cách từ điểm đến tia Educational 0.20 23.1% 99
geo_h Khoảng cách từ điểm đến một đoạn thẳng Educational 0.20 36.5% 105
geo_i Khoảng cách giữa hai đoạn thẳng Educational 0.25 17.3% 53
geo_j Giao điểm hai đường thẳng Educational 0.20 45.9% 131
geo_k Độ dài vector Educational 0.10 60.7% 198
geo_l Đường thẳng đi qua 2 điểm Educational 0.10 44.5% 148
geo_m Đường thẳng đi qua 1 điểm với vector pháp tuyến Educational 0.15 59.2% 124