Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fc138_str01 Free Contest 138 - STR01 Free Contest 0.70 57.6% 16
fc138_marble Free Contest 138 - MARBLE Free Contest 0.70 46.2% 4
fc138_fraction Free Contest 138 - FRACTION Free Contest 0.70 9.1% 9
fc138_bee Free Contest 138 - BEE Free Contest 0.70 54.8% 87
fc138_nns Free Contest 138 - NNS Free Contest 0.70 33.0% 20
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 13.5% 87
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 36.6% 13
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 28.6% 4
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 10.7% 8
bedao_m10_hidden Bedao Mini Contest 10 - HIDDEN Bedao Contest 0.20 23.1% 167
bedao_m10_raid Bedao Mini Contest 10 - RAID Bedao Contest 0.30 5.3% 34
bedao_m10_stone Bedao Mini Contest 10 - STONE Chưa phân loại 0.40 4.7% 13
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 0.60 4.9% 2
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 35.2% 269
fcb042_rainbow Beginner Free Contest 42 - RAINBOW Free Contest 0.20 53.1% 29
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 76.7% 145
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 63.8% 124
fcb042_brokenclock Beginner Free Contest 42 - BROKENCLOCK Free Contest 0.20 16.7% 49
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 65.2% 69
fct029_modst Free Contest Testing Round 29 - MODST Free Contest 0.70 17.6% 13
fct029_mowlawn Free Contest Testing Round 29 - MOWLAWN Free Contest 0.70 33.3% 57
fct029_lexstr Free Contest Testing Round 29 - LEXSTR Free Contest 0.70 62.6% 134
bedao_r05_factory Bedao Regular Contest 05 - FACTORY Bedao Contest 0.50 12.3% 74
bedao_r05_ccake Bedao Regular Contest 05 - CCAKE Bedao Contest 0.70 12.5% 15
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 26.6% 296
bedao_r05_carray Bedao Regular Contest 05 - CARRAY Bedao Contest 0.30 13.0% 106
bedao_r05_domrooks Bedao Regular Contest 05 - DOMROOKS Bedao Contest 0.40 13.4% 41
bedao_r05_sqrsum Bedao Regular Contest 05 - SQRSUM Bedao Contest 0.80 16.1% 2
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 42.7% 235
fc137_ctrlbs Free Contest 137 - CTRLBS Free Contest 0.70 34.6% 8
fc137_ksex Free Contest 137 - KSEX Free Contest 0.70 39.3% 87
fc137_rop Free Contest 137 - ROP Free Contest 0.70 71.0% 48
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 68.2% 177
bedao_m09_cntdiff Bedao Mini Contest 09 - CNTDIFF Bedao Contest 0.30 27.2% 245
bedao_m09_bracket Bedao Mini Contest 09 - BRACKET Bedao Contest 0.40 56.9% 219
bedao_m09_walk Bedao Mini Contest 09 - WALK Bedao Contest 0.10 20.2% 178
bedao_m09_fire Bedao Mini Contest 09 - FIRE Bedao Contest 0.50 11.2% 19
bedao_m09_sor Bedao Mini Contest 09 - SOR Bedao Contest 0.50 15.2% 49
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 8.3% 48
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 16.3% 46
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 7.3% 5
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 23.2% 66
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 0.9% 2
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 1.6% 1
fcc2022q1_terrain Free Contest Cup 2022 Q1 - TERRAIN Free Contest 0.70 37.5% 34
fcc2022q1_spider Free Contest Cup 2022 Q1 - SPIDER Free Contest 0.70 48.6% 57
fcc2022q1_keyboard Free Contest Cup 2022 Q1 - KEYBOARD Free Contest 0.70 0.0% 0
fcc2022q1_watertank Free Contest Cup 2022 Q1 - WATERTANK Free Contest 0.70 52.8% 88
fcc2022q1_sodof Free Contest Cup 2022 Q1 - SODOF Free Contest 0.70 41.4% 144
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.0% 0