Problem list

ID Problem Category Points ▴ % AC # AC
post A cộng B OI Style 0.01 71.6% 742
fcb032_calc Beginner Free Contest 32 - CALC Free Contest 0.02 39.5% 289
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC Style 0.03 43.9% 535
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC Style 0.04 42.8% 571
fc_ioipc2021_drill Free Contest IOI Practice Contest 2021 - DRILL Free Contest 0.04 28.5% 72
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.04 56.2% 163
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) OI Style 0.05 43.5% 511
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 50.3% 330
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 51.8% 388
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC Style 0.05 24.9% 400
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 42.4% 280
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 65.0% 190
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 48.4% 336
usaco21ob_acow1 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia I USACO 0.05 11.7% 16
usaco21ob_acow3 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia III USACO 0.05 25.0% 1
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.9% 355
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC Style 0.06 24.0% 169
latgach Lát gạch ICPC Style 0.06 22.8% 231
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 37.5% 239
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 45.1% 206
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC Style 0.06 53.2% 244
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 62.3% 186
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 62.5% 269
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 65.3% 253
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 32.8% 165
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 65.9% 199
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 61.5% 238
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 167
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 42.7% 157
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 55.6% 90
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 100.0% 1
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 35.9% 114
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 46.8% 138
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 43.3% 133
mdigits2 First Number OI Style 0.08 50.0% 57
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC Style 0.08 48.2% 194
mulone Nhân 1 ICPC Style 0.08 31.5% 65
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 65.0% 201
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 61.2% 69
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 40.0% 219
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 32.1% 98
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 36.3% 69
nkrez Hội trường OI Style 0.08 42.4% 219
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC Style 0.08 55.6% 269
qmax Giá trị lớn nhất ICPC Style 0.08 30.8% 186
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 77.5% 52
bignum Xử lý số nguyên lớn OI Style 0.09 34.2% 123
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 45.1% 129
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 57.1% 83
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC Style 0.09 50.0% 104