Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
acmnb ACM OI Style 0.40 41.5% 113
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 13.2% 5
ads Quảng cáo OI Style 0.14 54.2% 61
ae5a1 Circular game ICPC Style 1.95 0.0% 0
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 33.3% 2
aladdin Aladdin ICPC Style 0.34 73.3% 9
alake Hồ nhân tạo OI Style 0.38 38.9% 7
alert Báo động đỏ ICPC Style 0.95 18.8% 2
allow Allowance OI Style 0.92 83.3% 4
amsseq Dãy số OI Style 0.15 38.8% 68
anarc09i Kind of a blur ICPC Style 1.31 0.0% 0
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 39.3% 11
ap Art Plagiarism OI Style 1.36 0.0% 0
area Diện tích hình chữ nhật OI Style 0.23 47.4% 14
areatri Tam giác OI Style 0.92 61.9% 9
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 60.0% 2
assign1 Phân công hoàn thành sớm nhất ICPC Style 0.20 56.0% 13
assign4 Lại một bài phân việc ICPC Style 1.14 0.0% 0
atourism Adventure Tourism ICPC Style 1.43 66.7% 2
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 40.0% 46
avlbit Dãy cấp số cộng OI Style 1.33 10.7% 3
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 34.4% 10
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC Style 1.57 100.0% 2
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 31.0% 9
baove Bảo vệ ICPC Style 0.22 66.7% 8
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 46.4% 11
baricavn BARICA OI Style 0.32 46.7% 7
bchess Bàn cờ tướng OI Style 0.54 38.5% 4
beadsnb Beads OI Style 0.53 44.6% 16
beautynumbers Số đẹp TST Training 1.00 20.0% 7
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 65.5% 15
bgame Game on board OI Style 1.86 0.0% 0
bgboard Bảng số OI Style 2.00 13.3% 3
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 88.9% 7
bgstring GHÉP XÂU OI Style 2.00 16.0% 3
bgtravel Đếm tour OI Style 2.00 50.0% 2
bic Vòng đua xe đạp ICPC Style 0.25 40.5% 5
bignum Xử lý số nguyên lớn OI Style 0.09 46.9% 50
bill Hóa đơn tiền điện OI Style 0.30 33.3% 8
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC Style 0.26 39.5% 15
binary2 SPBINARY2 ICPC Style 0.46 40.6% 12
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 51.4% 14
binpack Binpacking OI Style 1.38 25.8% 7
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 26.7% 3
bintree Duyệt cây nhị phân OI Style 0.43 50.0% 3
bird Bird or not bird ICPC Style 0.90 0.0% 0
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 100.0% 1
bnmt Binary Matrix ICPC Style 1.90 0.0% 0
bnwnim Black and White Nim ICPC Style 1.78 0.0% 0
bob Bob xây nhà OI Style 0.83 50.0% 2