Bedao Mini Contest 23 - Đối xứng

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho xâu ~S~, hãy cho biết cần thay đổi ít nhất bao nhiêu kí tự để ~S~ tồn tại xâu con có độ dài lớn hơn ~1~ là xâu đối xứng.

Input

Dòng đầu tiên chứa ~T~ (~1 \leq T \leq 10^5~), số lượng test bạn phải xử lý. ~T~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu ~S~ chỉ gồm các ký tự chữ cái Latin in thường.

Tổng số ký tự của ~S~ trong tất cả các testcase không quá ~10^5~.

Output

Gồm ~T~ dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là đáp án của testcase đó. Nếu không thể thay đổi thỏa mãn đề bài thì ghi ~-1~.

Sample Input 1

2
dcbefab
xyzyx

Sample Output 1

1
0

Notes

Ở xâu đầu tiên, ta có thể thay ký tự thứ tư của xâu thành a để được xâu con bafab là xâu con đối xứng của xâu lớn.

Vì bản thân xâu thứ hai đã là xâu đối xứng nên ta không cần thay đổi gì cả.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 3
  younglungling  commented on Feb. 29, 2024, 5:29 a.m.

  Cho em hỏi là vì sao cout << 1 << "\n" lại gặp lỗi EOF. Còn cout << "1\n" lại đúng vậy ạ ?


  • 5
   water  commented on Feb. 29, 2024, 11:05 a.m.

   Đây là do bạn code chưa kỹ nhé. Xem đoạn code sau (trong bài nộp của bạn):

   while (q--)
   {
     string s;
     cin >> s;
     bool ok = false;
     if (s.length() == 1){
       cout << - 1 << "\n";
       ok = true;
       break;
     }
   

   Ở trong khối lệnh if, bạn đã dùng break để thoát ra khỏi điều kiện. Tuy nhiên, lệnh break dùng để thoát ra khỏi vòng lặp, nên tại đây nếu điều kiện thoả nó sẽ thoát ra khỏi vòng while ở trên (vòng lặp các testcase). Vì thế, chương trình của bạn sẽ không chạy đủ hết các testcase, dẫn tới việc in ra thiếu số và hết file đột ngột (lỗi Unexpected EOF in the participant's output).


   • 0
    younglungling  commented on Feb. 29, 2024, 11:17 a.m.

    Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn ạ<3


 • -7
  pqviet2110  commented on Feb. 21, 2024, 4:44 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -4
  dongngubo4e  commented on Feb. 21, 2024, 1:14 a.m.

  thua