Devlog


15/06/2021:

 • #97: Thêm nguồn bài

  12/06/2021

 • #92: Rework lại markdown engine để không gặp lỗi khi catch công thức latex. Sửa lỗi không escape html khiến có thể bị XSS. Thêm tính năng gạch ngang text bằng ~~a~~

 • #90: Thay đổi style của trang lỗi 500 và 502

10/06/2021

 • #86: Hiển thị điểm của submission chính xác hơn nếu là số thực
 • #89: Sửa lỗi 404 Error ở contest submission

05/06/2021

 • #85: Gửi tin nhắn tới discord nếu có comment hoặc ticket mới ở site

03/06/2021

 • #84: Thêm trang thống kê các submission cho admin

01/06/2021

 • #81: Ticket giờ đây có thể mở mà không cần link trực tiếp tới bài tập (yêu cầu url).

25/05/2021

 • #83: Thêm thông tin khi đăng nhập lỗi
 • #82: Dùng discord thay vì email admin

22/05/2021

 • #79: Open tickets sẽ được hiện ở đầu trang homepage

20/05/2021

 • Judge#6: Tạo precompiled-header cho testlib và bits/stdc++.h
 • Judge#5: Hiển thị nhiều thông tin hơn nếu submission bị CE do compiler output quá nhiều

18/05/2021

 • #78: Hiện clarification ở contest view thay vì homepage
 • #76: Khi ở contest official, thí sinh không thể xem hoặc comment.

16/05/2021

 • #71: Cập nhật điểm của tổ chức khi có người dùng tham gia/rời khỏi tổ chức

15/05/2021

 • #72: Thêm link tới bảng xếp hạng ở homepage rank

14/05/2021

 • #70: Fix bug tự thêm ký tự # vào phần codeblock.
 • #67: Tách bảng xếp hạng điểm và bảng xếp hạng contribution ra riêng.

10/05/2021

 • #65: Hiện thị số lần virtual của contest
 • #64: Hiển thị Top user và contributor ở homepage.

09/05/2021

 • #61: Bảng xếp hạng ở các contest sẽ hiện các lần tham gia ảo (virtual).

05/05/2021

 • #51: Hệ thống ticket sẽ có thêm tính năng upvote ticket tốt.
 • #52: Hệ thống tính điểm đóng góp (contribution points): Điểm đóng góp sẽ được tính bằng tổng số lượng vote của comment (upvote sẽ là +, downvote sẽ là -). Với mỗi ticket được vote tốt, sẽ được cộng 10 điểm đóng góp.

04/05/2021

 • #54: Hiện tại mỗi tổ chức sẽ có điểm performance points, điểm của tổ chức sẽ được tính bằng tổng có trọng số của các user.

03/05/2021

 • #56: Hiện tổ chức của user trong danh sách người dùng.

02/05/2021

 • #50: Cho phép đổi ngôn ngữ giao diện trên thanh điều hướng ở đầu web
 • Thêm CSS cho danh sách tổ chức

01/05/2021

 • #43: Lọc submission theo tổ chức

23/04/2021:

 • #39: Thay đổi markdown engine thành markdown2, cho phép spoiler trong comment.

20/04/2021:

 • #35: Cho phép chèn pdf vào problem statement.

19/04/2021:

 • #34: Cho phép ký tự _ xuất hiện trong mã đề và mã bài, tăng giới hạn độ dài lên 32 ký tự
 • #32: Tính lại chính xác phần trăm AC trong contest UI.

20/03/2021:

 • #24: Rework contest UI: Từ nay user có thể truy cập bài tập ngay trong contest page, khi tham gia contest thì các trang ranking, problems vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, mọi thứ liên quan tới contest đều nằm trong contest page.

11/03/2021:

 • #23, Judge-server#1:
  1. Viết lại các checker ở judge server để follow theo style của testlib. Không cần dùng testlib chỉnh sửa nữa.
  2. Rework UI để có thể import cpp testlib checker tiện hơn, khôgn cần dùng wrapper tự viết nữa.
  3. Thay đổi cách caching: Các checker sẽ được compile duy nhất 1 lần và dùng lại, chứ không còn compile lại mỗi lần chấm nữa

08/02/2021:

 • #13: Không cho phép dùng html ở problem statement nữa, các bài import từ polygon đã được chuyển qua markdown

08/01/2021:

 • #3: Cho phép checker dùng testlib, đi kèm là testlib đã được chỉnh sửa để phù hợp với hệ thống

07/01/2021:

 • #2: Với các bài được import từ package polygon, cho phép dùng html ở problem statement.

03/01/2021:

 • #1: Cho phép dùng custom checker python và cpp, sửa đổi UI để có thể chèn nhiều test 1 lúc thay vì add tay, xoá đi một số field không cần thiết.