Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
olp_ct22_cutstr Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Chuỗi hạt Olympic Sinh Viên 0.10 12.4% 50
olp_ct22_roadimpro Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Nâng cấp tuyến đường Olympic Sinh Viên 0.10 33.7% 91
olp_ct22_tamphan Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Tam Phân Olympic Sinh Viên 0.10 9.1% 1
olp_sc22_pdigit Chữ số đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 16.4% 19
olp_sc22_bstr Tìm xâu đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 15.1% 24
olp_sc22_nonrepeat Trò chơi trên xâu Olympic Sinh Viên 0.10 1.9% 1
olp_sc22_knpoints K điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0
icpc22_regional_a Aqua ICPC 1.50 38.4% 24
icpc22_regional_b Binary Assignment ICPC 1.70 23.8% 9
icpc22_regional_c Changing Seats ICPC 1.20 46.8% 22
icpc22_regional_d Date ICPC 0.90 57.1% 40
icpc22_regional_e Emotional Damage ICPC 1.00 32.0% 15
icpc22_regional_f Fabulous Activity ICPC 0.40 39.6% 53
icpc22_regional_g Goal-Line Technology ICPC 0.20 83.2% 90
icpc22_regional_h Hardest Problem ICPC 2.00 50.0% 6
icpc22_regional_i Inversion ICPC 1.00 39.6% 19
icpc22_regional_j Joining Letters ICPC 0.50 37.1% 77
icpc22_regional_k K Paths ICPC 1.00 40.0% 27
icpc22_regional_l Lexicographically Minimum ICPC 0.70 26.0% 28
icpc22_regional_m Median Xor ICPC 1.60 29.7% 19
fcb048_rhombus Beginner Free Contest 48 - RHOMBUS Free Contest 0.20 41.8% 232
fcb048_fallfill Beginner Free Contest 48 - FALLFILL Free Contest 0.20 34.0% 44
fcb048_istri Beginner Free Contest 48 - ISTRI Free Contest 0.20 41.6% 218
fcb048_date Beginner Free Contest 48 - DATE Free Contest 0.20 30.8% 91
fcb048_xorq Beginner Free Contest 48 - XORQ Free Contest 0.20 54.1% 81
bedao_g11_easyquery Bedao Grand Contest 11 - EASYQUERY Bedao Contest 0.55 24.6% 258
bedao_g11_fraction Bedao Grand Contest 11 - FRACTION Bedao Contest 0.65 18.4% 37
bedao_g11_chess Bedao Grand Contest 11 - CHESS Bedao Contest 0.40 46.8% 489
bedao_g11_hiddenper Bedao Grand Contest 11 - HIDDENPER Bedao Contest 0.80 3.4% 3
bedao_g11_invesgation Bedao Grand Contest 11 - INVESTIGATION Bedao Contest 1.00 5.4% 3
bedao_g11_konly Bedao Grand Contest 11 - K-ONLY Bedao Contest 0.75 2.2% 21
bedao_m15_uppercase Bedao Mini Contest 15 - UPPERCASE Bedao Contest 0.20 25.4% 561
bedao_m15_bingchilling Bedao Mini Contest 15 - BINGCHILLING Bedao Contest 0.30 47.1% 499
bedao_m15_robot Bedao Mini Contest 15 - ROBOT Bedao Contest 0.40 26.4% 383
bedao_m15_seqgame2 Bedao Mini Contest 15 - SEQGAME2 Bedao Contest 0.55 18.2% 68
bedao_m15_2seg Bedao Mini Contest 15 - 2SEG Bedao Contest 0.65 4.5% 22
fcc2022q4_powk Free Contest Cup 2022 Q4 - POWK Free Contest 0.70 37.3% 196
fcc2022q4_prediction Free Contest Cup 2022 Q4 - PREDICTION Free Contest 0.70 33.6% 178
fcc2022q4_fixbracket Free Contest Cup 2022 Q4 - FIXBRACKET Free Contest 0.70 47.5% 17
fcc2022q4_salary Free Contest Cup 2022 Q4 - SALARY Free Contest 0.70 46.5% 30
fcc2022q4_treasure Free Contest Cup 2022 Q4 - TREASURE Free Contest 0.70 13.3% 31
dtl22_a Mabư Béo và Bài toán Đa giác Dytechlab 0.01 51.8% 226
dtl22_b Mabư Béo và Trò chơi Bánh quy Dytechlab 0.01 37.0% 120
dtl22_c Mabư Béo Tập Thể dục Dytechlab 0.01 41.9% 96
dtl22_d Mabư Béo Trèo Cây Dytechlab 0.01 53.1% 66
dtl22_e Mabư Béo tập Gym Dytechlab 0.01 15.9% 7
dtl22_f Mabư Béo Chia Bánh Dytechlab 0.01 35.3% 4
dtl22_g Mabư Béo vào Đội Tuyển LoL Dytechlab 0.01 1.4% 1
dtl22_h Mabư Béo và Bài Luyện Tập Dytechlab 0.01 32.8% 18
dtl22_i Mabư Béo chơi Đế Chế Dytechlab 0.01 22.2% 1