Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fc138_nns Free Contest 138 - NNS Free Contest 0.70 33.5% 40
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 12.4% 182
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 25.6% 28
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 19.2% 5
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 7.3% 12
bedao_m10_hidden Bedao Mini Contest 10 - HIDDEN Bedao Contest 0.20 23.8% 209
bedao_m10_raid Bedao Mini Contest 10 - RAID Bedao Contest 0.30 8.1% 56
bedao_m10_stone Bedao Mini Contest 10 - STONE Bedao Contest 0.40 4.9% 14
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 0.80 4.9% 2
bedao_m10_strawberry Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY Bedao Contest 0.10 35.8% 363
fcb042_rainbow Beginner Free Contest 42 - RAINBOW Free Contest 0.20 54.9% 45
fcb042_maxdiff Beginner Free Contest 42 - MAXDIFF Free Contest 0.20 76.2% 303
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 62.3% 278
fcb042_brokenclock Beginner Free Contest 42 - BROKENCLOCK Free Contest 0.20 15.3% 73
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 56.7% 121
fct029_modst Free Contest Testing Round 29 - MODST Free Contest 0.70 17.6% 13
fct029_mowlawn Free Contest Testing Round 29 - MOWLAWN Free Contest 0.70 32.4% 98
fct029_lexstr Free Contest Testing Round 29 - LEXSTR Free Contest 0.70 64.2% 191
bedao_r05_factory Bedao Regular Contest 05 - FACTORY Bedao Contest 0.50 12.6% 81
bedao_r05_ccake Bedao Regular Contest 05 - CCAKE Bedao Contest 0.70 12.2% 15
bedao_r05_milo Bedao Regular Contest 05 - MILO Bedao Contest 0.10 25.9% 351
bedao_r05_carray Bedao Regular Contest 05 - CARRAY Bedao Contest 0.30 13.6% 118
bedao_r05_domrooks Bedao Regular Contest 05 - DOMROOKS Bedao Contest 0.40 14.7% 48
bedao_r05_sqrsum Bedao Regular Contest 05 - SQRSUM Bedao Contest 0.80 16.1% 2
fc137_factorial Free Contest 137 - FACTORIAL Free Contest 0.70 39.5% 332
fc137_ctrlbs Free Contest 137 - CTRLBS Free Contest 0.70 41.4% 11
fc137_ksex Free Contest 137 - KSEX Free Contest 0.70 38.2% 106
fc137_rop Free Contest 137 - ROP Free Contest 0.70 69.3% 60
fc137_multsubt Free Contest 137 - MULTSUBT Free Contest 0.70 68.7% 274
bedao_m09_cntdiff Bedao Mini Contest 09 - CNTDIFF Bedao Contest 0.30 28.3% 276
bedao_m09_bracket Bedao Mini Contest 09 - BRACKET Bedao Contest 0.40 55.5% 233
bedao_m09_walk Bedao Mini Contest 09 - WALK Bedao Contest 0.10 20.7% 191
bedao_m09_fire Bedao Mini Contest 09 - FIRE Bedao Contest 0.50 10.9% 20
bedao_m09_sor Bedao Mini Contest 09 - SOR Bedao Contest 0.50 15.6% 55
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.2% 69
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.8% 63
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.0% 5
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 21.2% 92
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.3% 3
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.6% 2
fcc2022q1_terrain Free Contest Cup 2022 Q1 - TERRAIN Free Contest 0.70 40.2% 37
fcc2022q1_spider Free Contest Cup 2022 Q1 - SPIDER Free Contest 0.70 41.5% 72
fcc2022q1_keyboard Free Contest Cup 2022 Q1 - KEYBOARD Free Contest 0.70 0.0% 0
fcc2022q1_watertank Free Contest Cup 2022 Q1 - WATERTANK Free Contest 0.70 52.0% 114
fcc2022q1_sodof Free Contest Cup 2022 Q1 - SODOF Free Contest 0.70 40.8% 184
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.5% 1
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.2% 1
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 9.0% 13
olp_kc21_distance Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khoảng cách Olympic Sinh Viên 1.00 17.4% 115
olp_ct21_solar Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Olympic Sinh Viên 1.00 10.8% 54