A cộng B

View as PDF

Submit solution


Points: 0.01 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem source:
Just to test
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Pascal, Python, Scratch, TEXT

Cho ~2~ số nguyên ~A~ và ~B~. Hãy tính ~A + B~.

Input

Gồm ~1~ dòng chứa ~2~ số nguyên ~A~ và ~B~ ~(1 \le A, B \le 1000)~, cách bởi ~1~ dấu cách.

Output

Ghi ra tổng ~A + B~.

Sample Input

3 4

Sample Output

7

Note

Gợi ý: Sử dụng toán tử "+".


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  K24NVNTin  commented on 16, Nov, 2021, 15:57

  B-)


 • -1
  K24LAQUAN  commented on 16, Nov, 2021, 15:57

  bài này phù hợp để lên điểm nhé ae


 • -3
  mronjudge  commented on 30, Oct, 2021, 10:40

  bài khó quá


 • 9
  darkkcyan  commented on 8, Sep, 2021, 16:35

  thinkingcat

  • 1
   jalsol  commented on 9, Sep, 2021, 16:33


  • -5
   SPyofgame  commented on 8, Sep, 2021, 16:37

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • -18
  SPyofgame  commented on 8, Sep, 2021, 16:29

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


  • -1
   someone  commented on 9, Sep, 2021, 20:43

   chịu thật nếu idea như này cho mình xin code với


  • 8
   pichu  commented on 8, Sep, 2021, 16:36

   uoc j


   • -10
    SPyofgame  commented on 8, Sep, 2021, 16:37

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • 14
  caubecanlao  commented on 5, Aug, 2021, 10:19

  công thức quy hoạch động khá đơn giản

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; const int N = 1e3 + 1e2; int dp[N][N]; int main() { cin.tie(0)->syncwithstdio(0); dp[1][0] = 1; dp[0][1] = 1; for (int i = 1; i <= 1000; i++) { for (int j = 1; j <= 1000; j++) { dp[i][j] = max({dp[i - 1][j] - (-1), dp[i][j - 1] - (-1), dp[i - 1][j - 1] - (-2)}); } } int a, b; cin >> a >> b; cout << max(dp[a][b], dp[b][a]); return 0; }


  • -8
   nguyenvana123  commented on 5, Aug, 2021, 10:21

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.