A cộng B

View as PDF

Submit solution


Points: 0.01 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Just to test
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho ~2~ số nguyên ~A~ và ~B~. Hãy tính ~A + B~.

Input

Gồm ~1~ dòng chứa ~2~ số nguyên ~A~ và ~B~ ~(1 \le A, B \le 1000)~, cách bởi ~1~ dấu cách.

Output

Ghi ra tổng ~A + B~.

Sample Input

3 4

Sample Output

7

Note

Gợi ý: Sử dụng toán tử "+".


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  vantam  commented on May 9, 2024, 12:50 a.m.

  Bài A + B làm thế này

  Sử dụng toán tử +

  Kết quả sẽ là A + B

  Thế là xong bài


 • 0
  npqhungtq2023  commented on March 20, 2024, 10:08 a.m.

  Cách giải:

  cin >> a >> b;
  sum = a + b;
  cout << a + b;
  

  • 0
   calong3003  commented on May 20, 2024, 9:47 a.m.

   its so hard for me!!!!!!!!!!!!!!!!


  • -12
   khoihk20  commented on March 20, 2024, 2:27 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • 0
    random_idiot  commented on May 10, 2024, 1:46 p.m.

    t t t, t hỏi nên npqhungtq2023 trả lời


   • 0
    VVUU  commented on March 20, 2024, 2:28 p.m.

    mình hỏi, sao bạn?


  • -3
   nictysine1  commented on March 20, 2024, 10:10 a.m.

   that ko


 • 0
  tonblan  commented on March 17, 2024, 6:16 p.m.

  hãy giúp tôi có contribution point thấp nhất vnoi


 • -3
  nhl08contact  commented on Feb. 17, 2024, 6:19 a.m.

  Bài khó quá dùng dp không ra :((


 • -6
  apotocaplyse  commented on Jan. 23, 2024, 7:38 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -16
  quanglm  commented on Jan. 1, 2024, 2:24 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -3
  Cadoc  commented on Dec. 29, 2023, 2:08 p.m.

  bài này các bạn có thể optimize bằng Convex Hull Trick như sau: ta có nhận xét là kết quả của ta sẽ là 1 đt có dạng y = ax+b, nhiệm vụ là tính y tại x = 1, do đó các bạn push đt (a, b) lên cht và get như bth


 • -15
  tink29lenhuttri32  commented on Dec. 29, 2023, 2:27 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -10
  modwwe  commented on Dec. 13, 2023, 2:29 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -8
  modwwe  commented on Dec. 13, 2023, 2:29 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -13
  triclone_3  commented on Dec. 10, 2023, 10:53 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -15
  triclone_3  commented on Dec. 10, 2023, 10:52 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -7
  playerno1  commented on Dec. 3, 2023, 1:59 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -14
  tronghuy  commented on Nov. 30, 2023, 12:58 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -10
  tink29lenhuttri32  commented on Nov. 3, 2023, 1:28 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -18
  themluachon2008  commented on Oct. 20, 2023, 8:26 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -17
  Ich_bin_Khang  commented on Oct. 12, 2023, 8:00 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -13
  Ich_bin_Khang  commented on Oct. 12, 2023, 8:00 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -16
  Ich_bin_Khang  commented on Oct. 12, 2023, 8:00 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -15
  Ich_bin_Khang  commented on Oct. 12, 2023, 8:00 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -14
  Ich_bin_Khang  commented on Oct. 12, 2023, 8:00 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -12
  nhan19042007  commented on Oct. 12, 2023, 6:52 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -13
  phat141207  commented on Oct. 12, 2023, 6:30 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -12
   nhan19042007  commented on Oct. 12, 2023, 6:34 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -14
  monke_bi_bai_nao  commented on Oct. 12, 2023, 6:09 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -13
  lkva2019  commented on Oct. 9, 2023, 2:03 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -19
  Marr_HH  commented on Oct. 9, 2023, 1:57 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -11
  bruhlmao21  commented on Sept. 29, 2023, 3:00 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -11
  Ngumaconsi  commented on Sept. 29, 2023, 2:26 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -21
  khoihk20  commented on Sept. 24, 2023, 2:21 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -9
  _DURABLE_  commented on Sept. 22, 2023, 3:42 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -6
   tatech28  commented on Sept. 22, 2023, 3:42 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -17
  tink29phu23  commented on Sept. 18, 2023, 3:12 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -10
  tink29lenhuttri32  commented on Sept. 14, 2023, 2:47 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -9
  phamducminh538  commented on Aug. 1, 2023, 5:19 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -16
  Xcode  commented on July 31, 2023, 9:34 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -13
  l1i3nh  commented on May 3, 2023, 12:44 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -11
  l1i3nh  commented on May 3, 2023, 12:40 p.m. edit 2

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -33
  khoihk20  commented on April 21, 2023, 1:05 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -16
   z  commented on April 21, 2023, 10:44 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -13
   tminh_hk20  commented on April 21, 2023, 1:06 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -16
    khoihk20  commented on April 21, 2023, 1:07 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -12
   nthach1010  commented on April 21, 2023, 1:06 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -16
    khoihk20  commented on April 21, 2023, 1:07 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -25
  nthquan_1505  commented on March 30, 2023, 4:22 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -15
  L2_2023_22_PhanHuuTai  commented on March 28, 2023, 5:37 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -19
  vuhoangphuc  commented on March 17, 2023, 1:37 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -18
   AnhPham  commented on March 17, 2023, 1:40 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -13
  k64_sorryimloser  commented on Feb. 11, 2023, 8:01 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -21
  neptune_170_nt  commented on Jan. 21, 2023, 2:36 a.m. edit 2

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -32
  NTC  commented on Dec. 28, 2022, 3:41 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -30
  HUYLAMNOPRO1  commented on Dec. 26, 2022, 12:28 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -31
  HUYLAMNOPRO1  commented on Dec. 25, 2022, 1:57 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -23
  bautroidaysao  commented on Sept. 20, 2022, 3:19 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 0
   jalsol  commented on Sept. 22, 2022, 10:29 a.m.

   Bài này cho 2 số A và B trên cùng một dòng. Hàm input() thì đọc hết nguyên một dòng luôn.

   Bạn có thể đọc input như sau:

   a, b = map(int, input().split())


 • 6
  NDAnhTuanKhongCopCode  commented on Aug. 8, 2022, 12:17 p.m.

  xin 1 upvote


  • -27
   hh123123  commented on Aug. 8, 2022, 3:17 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -27
  avatarstar1133  commented on July 29, 2022, 10:11 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -29
  trantungduong  commented on June 10, 2022, 9:28 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -20
  QioCass  commented on June 9, 2022, 2:09 a.m. edit 2

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -36
  caubechepcode  commented on Feb. 9, 2022, 8:38 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -18
   Minhquank25Clqd  commented on Sept. 6, 2022, 1:54 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -35
  nictysine1  commented on Feb. 8, 2022, 7:34 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -30
   ntkiet  commented on June 7, 2022, 2:24 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -30
    nictysine1  commented on July 17, 2022, 9:29 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -44
  AnNoProo  commented on Dec. 30, 2021, 7:27 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -28
  K24NVNTin  commented on Nov. 16, 2021, 8:57 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -36
  K24LAQUAN  commented on Nov. 16, 2021, 8:57 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -36
  mronjudge  commented on Oct. 30, 2021, 3:40 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 1
  darkkcyan  commented on Sept. 8, 2021, 9:35 a.m.

  thinkingcat


  • -14
   jalsol  commented on Sept. 9, 2021, 9:33 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -44
   SPyofgame  commented on Sept. 8, 2021, 9:37 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -52
  SPyofgame  commented on Sept. 8, 2021, 9:29 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -20
   ntkiet  commented on June 7, 2022, 2:23 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -24
   someone  commented on Sept. 9, 2021, 1:43 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -9
   pichu  commented on Sept. 8, 2021, 9:36 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -43
    SPyofgame  commented on Sept. 8, 2021, 9:37 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 8
  caubecanlao  commented on Aug. 5, 2021, 3:19 a.m.

  công thức quy hoạch động khá đơn giản

  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std; const int N = 1e3 + 1e2; int dp[N][N]; int main() { cin.tie(0)->syncwithstdio(0); dp[1][0] = 1; dp[0][1] = 1; for (int i = 1; i <= 1000; i++) { for (int j = 1; j <= 1000; j++) { dp[i][j] = max({dp[i - 1][j] - (-1), dp[i][j - 1] - (-1), dp[i - 1][j - 1] - (-2)}); } } int a, b; cin >> a >> b; cout << max(dp[a][b], dp[b][a]); return 0; }


  • -9
   cpptowin  commented on Dec. 21, 2022, 8:50 a.m. edited

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -14
    KeiKaruizawa  commented on Dec. 21, 2022, 3:10 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -24
   HN_CSP_FTRs  commented on Jan. 8, 2022, 1:05 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -40
   nguyenvana123  commented on Aug. 5, 2021, 3:21 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.