Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
pvhoi2_dthp PVHOI 2.0 - Bài 6 - Đi tìm hạnh phúc Chưa phân loại 0.70 56.0% 27
pvhoi2_drawtree PVHOI 2.0 - Bài 5 - Vẽ cây Chưa phân loại 0.70 21.9% 29
pvhoi2_gcxn PVHOI 2.0 - Bài 4 - Giãn cách xã hội Chưa phân loại 0.70 23.2% 41
pvhoi2_bddn PVHOI 2.0 - Bài 3 - Biến đổi dãy ngoặc Chưa phân loại 1.00 13.8% 44
pvhoi2_tccm PVHOI 2.0 - Bài 2 -Trò chơi con mực Chưa phân loại 0.70 41.2% 59
pvhoi2_clcs PVHOI 2.0 - Bài 1- Chất lượng cuộc sống Chưa phân loại 0.50 52.7% 150
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 32.9% 227
fcb036_maxmed Beginner Free Contest 36 - MAXMED Free Contest 0.20 31.8% 96
fcb036_secretgift Beginner Free Contest 36 - SECRETGIFT Free Contest 0.20 18.1% 27
fcb036_marbles Beginner Free Contest 36 - MARBLES Free Contest 0.20 19.6% 40
fcb036_exam Beginner Free Contest 36 - EXAM Free Contest 0.20 24.5% 166
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Chưa phân loại 1.80 50.0% 1
dtl_tasks Dytechlab Algorithms Battle - N nhiệm vụ Chưa phân loại 0.30 47.4% 9
dtl_twobags Dytechlab Algorithms Battle - Hai cái túi Chưa phân loại 1.00 51.1% 20
dtl_suppower Dytechlab Algorithms Battle - Mũ hóa cực mạnh Chưa phân loại 1.50 18.2% 2
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Chưa phân loại 1.80 13.2% 1
dtl_intseq Dytechlab Algorithms Battle - Dãy số nhỏ nhất Chưa phân loại 1.30 31.0% 5
dtl_ship Dytechlab Algorithms Battle - Ship hàng xuyên hành tinh Chưa phân loại 0.30 26.6% 37
dtl_rr Dytechlab Algorithms Battle - RR Game Chưa phân loại 1.30 63.6% 7
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Chưa phân loại 1.70 0.0% 0
dtl_binary Dytechlab Algorithms Battle - Phản nhị phân Chưa phân loại 0.30 50.4% 57
bedao_r02_leaves Bedao Regular Contest 02 - LEAVES Bedao Contest 0.15 23.1% 150
bedao_r02_sister Bedao Regular Contest 02 - SISTER Bedao Contest 0.20 35.3% 264
bedao_r02_pxor Bedao Regular Contest 02 - PXOR Bedao Contest 0.60 16.9% 49
bedao_r02_geometry2 Bedao Regular Contest 02 - GEOMETRY2 Bedao Contest 0.30 29.8% 62
bedao_r02_8rooks Bedao Regular Contest 02 - 8ROOKS Bedao Contest 0.50 13.3% 27
bedao_r02_tourist Bedao Regular Contest 02 - TOURIST Chưa phân loại 0.80 13.6% 41
fc131_appear Free Contest 131 - APPEAR Free Contest 1.10 25.4% 31
fc131_cannons Free Contest 131 - CANNONS Free Contest 1.10 17.9% 8
fc131_dispoint Free Contest 131 - DISPOINT Free Contest 1.10 34.6% 75
fc131_travel Free Contest 131 - TRAVEL Free Contest 1.10 47.1% 19
fc131_hurrybird Free Contest 131 - HURRYBIRD Free Contest 1.10 23.8% 109
tht21_kvc_badmi Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Thi đấu cầu lông Tin học trẻ 0.80 29.8% 111
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1.50 19.7% 82
tht21_kvc_pnum Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Số hoàn hảo Tin học trẻ 0.50 36.3% 75
fct021_matrixa Free Contest Testing Round 21 - MATRIXA Free Contest 0.50 42.9% 53
fct021_diving Free Contest Testing Round 21 - DIVING Free Contest 0.50 5.3% 5
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 69.7% 172
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.4% 42
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0.50 33.1% 133
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 19.5% 235
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 15.4% 40
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 21.9% 18
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 24.9% 161
fcb035_candy Beginner Free Contest 35 - CANDY Free Contest 0.10 35.6% 77
fcb035_exp Beginner Free Contest 35 - EXP Free Contest 0.10 37.8% 94
fcb035_pp3 Beginner Free Contest 35 - PP3 Free Contest 0.10 35.4% 54
fcb035_dungeon Beginner Free Contest 35 - DUNGEON Free Contest 0.10 46.2% 22
fcb035_dna Beginner Free Contest 35 - DNA Free Contest 0.10 17.9% 100
fc123_group Free Contest 123 - GROUP Free Contest 0.80 38.7% 12