Atcoder Educational DP Contest C - Vacation

View as PDF

Submit solution


Points: 0.25 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
Atcoder Educational DP Contest
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Kỳ nghỉ hè của Taro bắt đầu vào ngày mai, nên anh ấy đã quyết định lên kế hoạch cho nó ngay bây giờ.

Kỳ nghỉ bao gồm N ngày. Vào ngày thứ ~i~ ~(1 \le i \le N)~, Taro sẽ chọn và tham gia một trong các hoạt động sau:

  • A: Bơi ở biển - nhận được ~a_i~ điểm hạnh phúc.
  • B: Bắt bọ trên núi - nhận được ~b_i~ điểm hạnh phúc.
  • C: Làm bài tập ở nhà - nhận được ~c_i~ điểm hạnh phúc.

Vì Taro dễ cảm thấy buồn chán nên anh không thể tham gia các hoạt động giống nhau trong hai ngày liên tiếp trở lên.

Tìm tổng số điểm hạnh phúc tối đa mà Taro có thể nhận được.

Input

  • Dòng đầu tiên là số nguyên ~N~ ~(1 \le N \le 10^5)~
  • Dòng thứ ~i~ trong số ~N~ dòng tiếp theo chứa ~3~ số nguyên ~a_i~, ~b_i~, ~c_i~ ~(1 \le a_i, b_i, c_i \le 10^4)~ lần lượt là điểm hạnh phúc có thể nhận được khi Taro tham gia hoạt động ~A, B, C~ của ngày thứ ~i~.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là tổng điểm hạnh phúc tối đa mà Taro có thể nhận được.

Sample 1

Input
3
10 40 70
20 50 80
30 60 90
Output
210

Nếu Taro tham gia các hoạt động theo thứ tự ~C, B, C~, anh ấy sẽ có được ~70+50+90=210~ điểm hạnh phúc

Sample 2

Input
1
100 10 1
Output
100

Sample 3

Input
7
6 7 8
8 8 3
2 5 2
7 8 6
4 6 8
2 3 4
7 5 1
Output
46

Taro nên tham gia các hoạt động theo thứ tự : ~C, A, B, A, C, B, A~.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -15
    hanhsky  commented on Sept. 29, 2023, 10:13 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.