Editorial for Atcoder Educational DP Contest C - Vacation


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: dquynh_2811

Độ phức tạp: ~O(N)~

Gọi dp[i][j] (~i: 1 \rightarrow n, j: 0 \rightarrow 2~ đại diện cho các hoạt động ~A~, ~B~, ~C~) là số điểm hạnh phúc tối đa mà Taro có thể nhận được khi tham gia các hoạt động trong ~i~ ngày đầu tiên mà hoạt động thực hiện vào ngày thứ ~i~ là hoạt động ~j~. Với điều kiện Taro không thể thực hiện các hoạt động giống nhau trong hai hoặc nhiều ngày liên tiếp, ví dụ như vào ngày thứ ~i~, Taro muốn tham gia hoạt động ~A~, thì ngày thứ ~i-1~, Taro chỉ có thể thực hiện các hoạt động ~B~ hoặc ~C~ nên ta có công thức QHĐ sau:

~dp[i][j] = max_{k≠j} (dp[i−1][k]+V[j])~

Với dp[i][j] khởi tạo nhận giá trị bằng ~0~. Kết quả cần tìm chính là ~max(dp[N][0],~ ~dp[N][1],~ ~dp[N][2]).~

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int mx = 1e5 + 11;

int dp[mx][3];

int main() {
  cin.tie(0);
  ios_base::sync_with_stdio(0);

  int N; cin >> N;

  for(int i = 1; i <= N; ++i) {
    int a, b, c; cin >> a >> b >> c;
    dp[i][0] = max(dp[i - 1][1] + a, dp[i - 1][2] + a);
    dp[i][1] = max(dp[i - 1][0] + b, dp[i - 1][2] + b);
    dp[i][2] = max(dp[i - 1][0] + c, dp[i - 1][1] + c);
  }

  cout << max({dp[N][0], dp[N][1], dp[N][2]}) << endl;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -7
  madinhdinh   commented on Oct. 30, 2022, 11:19 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 3
   darkkcyan   commented on Oct. 30, 2022, 11:25 a.m. edit 2

   Không phải ~50011~ là 5e4+11 à bạn?


 • 0
  thanh20092007   commented on Sept. 27, 2022, 8:47 a.m.

  V[j] là gì bác ơi


  • 1
   tachithanhdanh   commented on Sept. 27, 2022, 10:17 a.m.

   theo như code mẫu thì V[j] là số điểm hạnh phúc của hoạt động j vào thời điểm đang xét (vào ngày thứ i) á bạn


   • 1
    thanh20092007   commented on Sept. 27, 2022, 10:34 a.m.

    cảm ơn bạn nhiều nhá