VNOJ Round 01 - PRIME MEAN

View as PDF

Submit solution


Points: 0.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Hãy tìm dãy số ~p_1, p_2, \dots, p_n~ dài nhất sao cho:

  • ~p_i~ (~1 \leq i \leq n~) là số nguyên tố trong khoảng ~[1, 10^7]~.

  • ~p_i \neq p_j~ với ~i \neq j~ (~1 \leq i, j \leq n~).

  • Trung bình cộng của ~p~ ~\left(\frac{p_1 + p_2 + \dots + p_n}{n}\right)~ là số nguyên tố.

Input

Bài không có input.

Output

Dòng đầu tiên in ra số ~n~. (~1 \leq n \leq 10^7~)

Dòng thứ hai in ra dãy số ~p_1, p_2, \dots, p_n~ thỏa mãn. (~1 \leq p_i \leq 10^7~)

Scoring

Giới hạn Điểm
~1 \leq n \leq 100~ ~\frac{n}{10}~
~100~ ~\text{<}~ ~n \leq 1000~ ~10 + 2 \cdot \frac{n - 100}{90}~
~1000~ ~\text{<}~ ~n \leq 50000~ ~30 + 2 \cdot \frac{n - 1000}{4900}~
~50000~ ~\text{<}~ ~n \leq 400000~ ~50 + 2 \cdot \frac{n - 50000}{35000}~
~400000~ ~\text{<}~ ~n \leq 600000~ ~70 + 3 \cdot \frac{n - 400000}{20000}~
~600000~ ~\text{<}~ ~n~ ~100~

Sample Input 1


Sample Output 1

10
7 11 13 17 19 23 29 31 37 43

Notes

Dãy ~p~ ở ví dụ thỏa mãn tất cả các điều kiện đề bài; để ý rằng trung bình cộng của dãy — ~\frac{7+11+13+17+19+23+29+31+37+43}{10} = 23~ là số nguyên tố.

Ví dụ này sẽ nhận được ~\frac{10}{10} = 1~ điểm.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.