Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 3.6% 2
sphash Special Hashing ICPC 2.00 0.0% 0
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 1.1% 15
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.9% 8
fc_hwc_r4_seat Happy Wedding Contest - Round 4 - SEAT Free Contest 2.00 5.7% 1
fc_hwc_r4_max Happy Wedding Contest - Round 4 - MAX Free Contest 2.00 9.5% 3
icpc21_mb_g ICPC 2021 miền Bắc - G: Rounded Convex Hull ICPC 2.00 0.0% 0
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.4% 1
icpc22_regional_h ICPC 2022 vòng Regional - H: Hardest Problem ICPC 2.00 40.9% 11
ioi23_day2_robot IOI 2023 - Day 2 - Task 3 - Robot Contest International Olympiad in Informatics 2.00 30.5% 16
icpc23_regional_a ICPC 2023 vòng Regional - A: Area Query ICPC 2.00 2.3% 3
ae5a1 Circular game ICPC 1.95 10.3% 3
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 19.3% 15
fwfunc Fight with functions ICPC 1.95 11.1% 1
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0
ioi2008 IOI2008 ICPC 1.95 66.7% 1
moebius Moebius ICPC 1.95 20.0% 1
nkdist Distance OI Style 1.95 7.7% 3
nkgame NKGAME ICPC 1.95 0.0% 0
pool Bi-a OI Style 1.95 60.0% 3
thsl Slitherlink OI Style 1.95 22.9% 13
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 53.8% 21
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 12.5% 1
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 5
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 75.0% 3
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 28.6% 20
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 6.7% 4
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 21.6% 24
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 50.0% 4
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.1% 1
icpc22_mn_m ICPC 2022 miền Nam - M: Two Specials ICPC 1.95 100.0% 7
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 12.9% 8
c11xu Bộ sưu tập đồng xu OI Style 1.90 12.5% 1
dhtrimi Triominos OI Style 1.90 35.1% 22