Distance

View as PDF

Submit solution

Points: 1.95
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Vietnamese Olympiad in Informatics 2003
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Xét ~D~ là dãy vô hạn các chữ số trong hệ đếm cơ số 16 (Hexa) bằng cách viết liên tiếp các số tăng dần từ 1 trở đi: 1, 2, 3, 4, . . ., N, ... Phần đầu của dãy ~D~ là

123456789ABCDEF101112131415161718191A1B1C1D1E1F202122...

Có thể coi dãy ~D~ là một xâu vô hạn các ký tự số hệ 16. Gọi ~S~ là xâu bất kỳ chỉ bao gồm các ký tự số của hệ 16. Số lần xâu ~S~ xuất hiện trong ~D~ như một xâu con là vô hạn. Khoảng cách giữa hai lần xuất hiện liên tiếp không giao nhau của ~S~ là số ký tự của ~D~ nằm giữa hai lần xuất hiện này. Ví dụ, nếu ~S~ = '21' thì khoảng cách giữa lần xuất hiện thứ nhất và thứ hai là 27 (như minh họa trên).

Yêu cầu: Cho xâu ~S~ độ dài không quá 30 ký tự, hãy xác định khoảng cách giữa hai lần xuất hiện thứ nhất và thứ hai của ~S~ trong ~D~.

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa xâu ~S~.

Output

Chứa một số nguyên là khoảng cách tìm được tương ứng với xâu ~S~.

Sample Input

21

Sample Output

27

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.