Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
acmnb ACM OI Style 0.40 39.1% 528
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 16.8% 12
ads Quảng cáo ICPC Style 0.14 55.1% 366
ae5a1 Circular game ICPC Style 1.95 50.0% 1
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 21.2% 4
aladdin Aladdin ICPC Style 0.34 54.3% 47
alake Hồ nhân tạo ICPC Style 0.38 46.5% 36
alert Báo động đỏ ICPC Style 0.95 16.7% 2
allow Allowance OI Style 0.92 39.3% 9
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.0% 400
anarc09i Kind of a blur ICPC Style 1.31 80.0% 3
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 45.5% 62
ap Art Plagiarism ICPC Style 1.36 0.0% 0
area Diện tích hình chữ nhật ICPC Style 0.23 39.9% 171
areatri Tam giác OI Style 0.92 43.2% 36
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 13.5% 4
assign1 Phân công hoàn thành sớm nhất ICPC Style 0.20 38.6% 118
assign4 Lại một bài phân việc ICPC Style 1.14 3.1% 2
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 51.8% 1006
atcoder_dp_b Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 Atcoder 0.20 47.3% 849
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 59.0% 843
atcoder_dp_d Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1 Atcoder 0.30 40.7% 735
atcoder_dp_e Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 Atcoder 0.30 40.3% 464
atcoder_dp_f Atcoder Educational DP Contest F - LCS Atcoder 0.30 41.4% 524
atcoder_dp_g Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path Atcoder 0.20 46.6% 406
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 56.0% 504
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 53.0% 363
atcoder_dp_j Atcoder Educational DP Contest J - Sushi Atcoder 0.50 60.4% 79
atcoder_dp_k Atcoder Educational DP Contest K - Stones Atcoder 0.50 51.9% 323
atcoder_dp_l Atcoder Educational DP Contest L - Deque Atcoder 0.30 56.6% 304
atcoder_dp_m Atcoder Educational DP Contest M - Candies Atcoder 0.40 41.1% 252
atcoder_dp_n Atcoder Educational DP Contest N - Slimes Atcoder 0.40 54.6% 250
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 67.2% 195
atcoder_dp_p Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set Atcoder 0.30 56.7% 199
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 45.9% 256
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 67.1% 124
atcoder_dp_s Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum Atcoder 0.30 39.3% 167
atcoder_dp_t Atcoder Educational DP Contest T - Permutation Atcoder 0.50 74.6% 79
atcoder_dp_u Atcoder Educational DP Contest U - Grouping Atcoder 0.35 57.9% 102
atcoder_dp_v Atcoder Educational DP Contest V - Subtree Atcoder 0.60 44.0% 60
atcoder_dp_w Atcoder Educational DP Contest W - Intervals Atcoder 1.00 53.0% 56
atcoder_dp_x Atcoder Educational DP Contest X - Tower Atcoder 1.25 48.9% 74
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 41.4% 83
atcoder_dp_z Atcoder Educational DP Contest Z - Frog 3 Atcoder 1.45 43.6% 82
atourism Adventure Tourism ICPC Style 1.43 44.4% 4
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 34.1% 253
avlbit Dãy cấp số cộng OI Style 1.33 22.4% 52
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 26.0% 114
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC Style 1.57 50.0% 4
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 24.5% 69