Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
acmnb ACM OI Style 0.40 39.9% 907
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 13.7% 26
ads Quảng cáo ICPC 0.14 57.8% 718
ae5a1 Circular game ICPC 1.95 50.0% 2
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 19.4% 4
aladdin Aladdin ICPC 0.34 48.8% 85
alake Hồ nhân tạo ICPC 0.38 44.8% 61
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 18.2% 5
allow Allowance OI Style 0.92 51.4% 11
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.4% 741
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 71.4% 4
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 50.9% 130
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 6.3% 2
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 40.9% 401
areatri Tam giác OI Style 0.92 27.4% 42
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.1% 25
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 14.7% 13
assign1 Phân công hoàn thành sớm nhất ICPC 0.20 41.0% 229
assign4 Lại một bài phân việc ICPC 1.14 2.0% 2
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 51.0% 2173
atcoder_dp_b Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 Atcoder 0.20 47.3% 1863
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 58.0% 1826
atcoder_dp_d Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1 Atcoder 0.30 39.4% 1628
atcoder_dp_e Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 Atcoder 0.30 39.6% 992
atcoder_dp_f Atcoder Educational DP Contest F - LCS Atcoder 0.30 39.5% 1165
atcoder_dp_g Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path Atcoder 0.20 45.0% 935
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 57.5% 1153
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 52.1% 722
atcoder_dp_j Atcoder Educational DP Contest J - Sushi Atcoder 0.50 57.7% 149
atcoder_dp_k Atcoder Educational DP Contest K - Stones Atcoder 0.50 49.9% 710
atcoder_dp_l Atcoder Educational DP Contest L - Deque Atcoder 0.30 54.0% 536
atcoder_dp_m Atcoder Educational DP Contest M - Candies Atcoder 0.40 38.1% 475
atcoder_dp_n Atcoder Educational DP Contest N - Slimes Atcoder 0.40 51.5% 511
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 66.2% 393
atcoder_dp_p Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set Atcoder 0.30 51.8% 424
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 44.1% 612
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 61.6% 272
atcoder_dp_s Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum Atcoder 0.30 33.3% 400
atcoder_dp_t Atcoder Educational DP Contest T - Permutation Atcoder 0.50 68.5% 183
atcoder_dp_u Atcoder Educational DP Contest U - Grouping Atcoder 0.35 49.6% 220
atcoder_dp_v Atcoder Educational DP Contest V - Subtree Atcoder 0.60 49.8% 115
atcoder_dp_w Atcoder Educational DP Contest W - Intervals Atcoder 1.00 50.0% 117
atcoder_dp_x Atcoder Educational DP Contest X - Tower Atcoder 1.25 52.1% 193
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 42.3% 203
atcoder_dp_z Atcoder Educational DP Contest Z - Frog 3 Atcoder 1.45 42.6% 178
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 41.7% 5
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 37.1% 410
avlbit Dãy cấp số cộng OI Style 1.33 15.8% 104
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 26.0% 241
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 43.2% 14