Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
acmnb ACM OI Style 0.40 40.1% 694
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 14.9% 13
ads Quảng cáo ICPC 0.14 57.7% 591
ae5a1 Circular game ICPC 1.95 50.0% 1
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 21.2% 4
aladdin Aladdin ICPC 0.34 50.7% 60
alake Hồ nhân tạo ICPC 0.38 43.2% 51
alert Báo động đỏ ICPC 0.95 20.0% 4
allow Allowance OI Style 0.92 39.3% 9
amsseq Dãy số OI Style 0.15 41.3% 574
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 80.0% 3
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 51.8% 105
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 6.8% 2
area Diện tích hình chữ nhật ICPC 0.23 41.8% 295
areatri Tam giác OI Style 0.92 28.7% 31
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.3% 25
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 13.2% 4
assign1 Phân công hoàn thành sớm nhất ICPC 0.20 42.2% 173
assign4 Lại một bài phân việc ICPC 1.14 2.5% 2
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 50.4% 1588
atcoder_dp_b Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 Atcoder 0.20 46.4% 1354
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 58.1% 1316
atcoder_dp_d Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1 Atcoder 0.30 41.0% 1166
atcoder_dp_e Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2 Atcoder 0.30 40.9% 741
atcoder_dp_f Atcoder Educational DP Contest F - LCS Atcoder 0.30 41.6% 848
atcoder_dp_g Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path Atcoder 0.20 44.7% 684
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 56.8% 811
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 53.5% 539
atcoder_dp_j Atcoder Educational DP Contest J - Sushi Atcoder 0.50 61.6% 116
atcoder_dp_k Atcoder Educational DP Contest K - Stones Atcoder 0.50 50.6% 491
atcoder_dp_l Atcoder Educational DP Contest L - Deque Atcoder 0.30 55.0% 421
atcoder_dp_m Atcoder Educational DP Contest M - Candies Atcoder 0.40 38.6% 348
atcoder_dp_n Atcoder Educational DP Contest N - Slimes Atcoder 0.40 52.5% 364
atcoder_dp_o Atcoder Educational DP Contest O - Matching Atcoder 0.30 66.5% 300
atcoder_dp_p Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set Atcoder 0.30 54.2% 302
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 47.5% 464
atcoder_dp_r Atcoder Educational DP Contest R - Walk Atcoder 0.30 62.8% 198
atcoder_dp_s Atcoder Educational DP Contest S - Digit Sum Atcoder 0.30 37.2% 285
atcoder_dp_t Atcoder Educational DP Contest T - Permutation Atcoder 0.50 69.3% 126
atcoder_dp_u Atcoder Educational DP Contest U - Grouping Atcoder 0.35 58.5% 155
atcoder_dp_v Atcoder Educational DP Contest V - Subtree Atcoder 0.60 46.9% 84
atcoder_dp_w Atcoder Educational DP Contest W - Intervals Atcoder 1.00 50.0% 83
atcoder_dp_x Atcoder Educational DP Contest X - Tower Atcoder 1.25 49.7% 141
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 42.6% 137
atcoder_dp_z Atcoder Educational DP Contest Z - Frog 3 Atcoder 1.45 39.9% 130
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 41.7% 5
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 35.6% 311
avlbit Dãy cấp số cộng OI Style 1.33 18.4% 69
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 25.4% 156
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 35.3% 6