Submit solution

Points: 1.95 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Ðào Phan Khải nhờ add hộ =)))
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Bạn có ~n~ viên bi giống nhau và ~m~ cái hộp, và bạn đang muốn đặt ~n~ viên bi vào các hộp, sao cho mỗi hộp đều có không quá ~k~ viên bi (có thể có hộp không có viên bi nào). Thứ tự đặt các hộp không quan trọng. Vì vậy, trường hợp chiếc hộp thứ nhất chứa ~2~ viên bi, chiếc hộp thứ hai chứa ~1~ viên bi được coi như là trường hợp hộp thứ nhất chứa ~1~ viên bi, chiếc hộp thứ hai chứa ~2~ viên bi.

Cho các số nguyên ~n~, ~m~ và ~k~. Hãy xác định số cách đặt khác nhau ~n~ viên bi vào ~m~ cái hộp sao cho mỗi hộp không quá ~k~ viên bi.

Input

Gồm một dòng chứa ~3~ số nguyên ~n~, ~m~ và ~k~ ~(n~, ~m~, ~k \leq 1000)~

Output

Một số nguyên là số cách tìm được.

Sample Input

4 3 2

Sample Output

2

Note

Các cách đặt bi là ~(1 - 1 - 2)~ và ~(0 - 2 - 2)~


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 1
    QioCass  commented on Jan. 21, 2023, 9:11 p.m.

    Admin có thể kiểm tra lại bộ test từ test 3, được không ạ.