Cắt hình chữ nhật

View as PDF

Submit solution

Points: 2.00 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Người ta dùng máy cắt để cắt một hình chữ nhật có kích thước ~M \times N~ ~(N~, ~M~ nguyên dương ~\leq 5000)~ thành một số ít nhất các hình vuông có kích thước nguyên dương và có các cạnh song song với cạnh hình chữ nhật ban đầu. Máy cắt khi cắt luôn cắt theo phương song song với một trong hai cạnh của hình chữ nhật và chia hình chữ nhật thành hai phần.

Input

Gồm ~2~ số là kích thước ~M~, ~N~ cách nhau bởi dấu cách.

Output

Ghi số ~k~ là số hình vuông được tạo ra

Sample Input

5 6

Sample Output

5

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -8
  HotStepBroz  commented on June 11, 2023, 7:04 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -6
  Eula_Simp_Lord  commented on March 21, 2022, 3:23 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 1
   kh0i  commented on March 22, 2022, 3:47 a.m.

   Chia thành 2 hình 3x3 và 3 hình 2x2 bạn nhé :D


 • -16
  Rukashi  commented on Oct. 14, 2021, 9:43 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 1
  ngkan  commented on May 17, 2021, 11:03 a.m.

  Bài đã được thêm test.