Đoán số Interactive

View as PDF

Submit solution

Points: 0.01 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Codeforces
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Đây là bài tương tác, hãy đọc hướng dẫn làm bài tương tác ở đây.

Máy chấm đã chọn ra một số ~x~, bạn cần đoán con số này. Số ~x~ là một số nguyên nằm trong đoạn ~[1; 10^6]~.

Bạn có thể gửi các câu hỏi tới máy chấm, mỗi lần là một số nguyên dương trong đoạn ~[1; 10^6]~. Máy chấm sẽ trả về 2 loại kết quả:

 1. Xâu < nếu ~x~ nhỏ hơn con số của bạn
 2. Xâu >= nếu ~x~ lớn hơn hoặc bằng con số của bạn.

Khi muốn đoán số ~x~, in ! x trong đó x là con số được đoán và kết thúc chương trình của bạn.

Bạn được phép gửi tối đa 25 câu hỏi tới máy chấm (không kể in kết quả).

Input

Gồm các dòng chứa xâu < hoặc >= dựa theo các câu hỏi của bạn.

Output

Để gửi dự đoán, in ra stdout các số mà bạn hỏi, mỗi số trên một dòng. Cần flush ở mỗi dòng.

Dòng cuối cùng chứa số xâu ! x, với x là con số mà bạn dự đoán.

Ví dụ

Đầu vào chuẩn Đầu ra chuẩn
5
<
3
>=
4
>=
! 4

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -3
  PNM  commented on July 31, 2022, 12:36 p.m.

  Các bạn xài c++ '\n' sau đó mới flush


 • -2
  vipgun98s2  commented on July 27, 2022, 10:03 a.m.

  ai cho xin gợi ý với. Mình làm theo kiểu tìm nhị phân từ 1 đến 10^6 mà không ra được


  • -2
   PNM  commented on July 31, 2022, 12:38 p.m. edited

   Bạn làm không đúng đề bài ấy cout << mine << '\n' << std::flush;