Problem list

ID Problem Category Points ▴ % AC # AC
post A cộng B ICPC 0.01 70.3% 2734
fc_ioipc2021_drill Free Contest IOI Practice Contest 2021 - DRILL Free Contest 0.01 30.1% 113
fc110_oddsum Free Contest 110 - ODDSUM Free Contest 0.01 35.3% 616
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 58.4% 54
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 8.9% 14
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 23.5% 19
fcb037_mindist Beginner Free Contest 37 - MINDIST Free Contest 0.01 37.5% 659
guessthenumber Đoán số Interactive Educational Codeforces 0.01 28.1% 87
fc_ioipc2022_drill Free Contest IOI Practice Contest 2022 - DRILL Free Contest 0.01 44.2% 49
icpc21_mb_a ICPC 2021 miền Bắc - Bài A: Python File ICPC 0.02 24.7% 336
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 41.3% 1749
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC 0.04 44.5% 2171
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) ICPC 0.05 37.9% 1593
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 53.9% 999
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.3% 1425
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 27.3% 1326
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 40.8% 836
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 64.7% 676
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.0% 860
fcb032_calc Beginner Free Contest 32 - CALC Free Contest 0.05 38.0% 1170
fcb008_maxdiff Beginner Free Contest 8 - MAXDIFF Free Contest 0.05 72.9% 453
fcb008_avg3num Beginner Free Contest 8 - AVG3NUM Free Contest 0.05 81.8% 741
fcb014_evensum Beginner Free Contest 14 - EVENSUM Free Contest 0.05 59.6% 571
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.05 59.5% 564
fcb029_difnple Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE Free Contest 0.05 59.3% 607
fcb029_prefix Beginner Free Contest 29 - PREFIX Free Contest 0.05 50.6% 503
usaco21ob_acow1 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia I USACO 0.05 19.9% 121
usaco21ob_acow3 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia III USACO 0.05 27.3% 40
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - Bài B: Shoes Game ICPC 0.05 54.5% 269
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.6% 1108
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC 0.06 25.8% 542
latgach Lát gạch ICPC 0.06 25.3% 659
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 39.6% 907
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 41.8% 686
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.0% 892
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 60.5% 525
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 54.1% 1014
fcb032_multitable Beginner Free Contest 32 - MULTITABLE Free Contest 0.06 57.9% 496
fcb030_tribeau Beginner Free Contest 30 - TRIBEAU Free Contest 0.06 37.2% 438
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.8% 862
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 35.2% 524
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 64.4% 694
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 56.4% 816
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 985
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.6% 710
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.6% 385
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 30.5% 30
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 36.6% 336
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 48.9% 482
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 36.5% 553