Free Contest 110 - ODDSUM

View as PDF

Submit solution

Points: 0.01 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  nam123  commented on Aug. 28, 2023, 2:25 p.m.

  bài hoi vt lẻ thì test mẫu cho vt chẵn


 • -7
  LêThanhThảo  commented on March 26, 2022, 3:17 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 1
   tranduynam2008  commented on Dec. 31, 2022, 1:02 a.m.

   Các số có giá trị tuyệt đối không quá 10 mu 9


  • 4
   hieunopro  commented on Dec. 27, 2022, 2:55 a.m.

   đọc kĩ đề đi bạn


 • -30
  K24NVNTin  commented on Nov. 16, 2021, 9:04 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -4
   sickboy1368  commented on Dec. 15, 2021, 6:44 a.m.

   0,01 mà cao hả bạn?


   • -9
    conem2k6  commented on June 21, 2022, 3:29 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 3
   dquynh_2811  commented on Nov. 16, 2021, 9:49 a.m.

   Bạn thấy ~0.01~ chưa đủ thấp hả bạn :))?