Free Contest IOI Practice Contest 2021 - DRILL

View as PDF

Submit solution

Points: 0.31 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C++

Lưu ý: Bài tập này chỉ có thể nộp bằng ngôn ngữ C++.

Về các tệp đính kèm, các bạn có thể tìm ở đây

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  phuoc2902   commented on July 9, 2021, 10:48 p.m.

  Không biết vì lí do gì nhưng em chạy trên dev vẫn ok mà nộp nó lại báo lỗi /usr/bin/ld: /tmp/ccoMcUDo.o: in function main': fc_ioipc2021_drillcpp.cpp:(.text.startup+0x3c5): undefined reference toquery(std::_cxx11::basicstring<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)' collect2: error: ld returned 1 exit status


  • 2
   leduykhongngu   commented on July 9, 2021, 10:50 p.m. edited

   Bài tập này bạn bạn cần include thư viện hổ trợ của bài (ở đây). Sau đó cài đặt 2 hàm như đề bài, không cần tự input output.