Trung bình cộng 2

View as PDF

Submit solution

Points: 0.01 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
Scratch

Cho ~3~ số nguyên dương ~A~, ~B~ và ~C~. Hãy tìm số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng trung bình cộng của ~3~ số này.

Input

Gồm một dòng chứa 3 số nguyên dương ~A~, ~B~, ~C~ phân cách bởi dấu cách.

Cho biết ~1 \le A, B, C \le 10^6~.

Output

In ra số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng trung bình cộng của ~3~ số ~A~, ~B~ và ~C~.

Sample Input

2 3 5

Sample Output

4

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.