Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

View as PDF

Submit solution


Points: 0.05 (partial)
Time limit: 0.3s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Bài cổ điển
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm ~N~ số nguyên (~1~ ~\leq~ ~N~ ~\leq~ ~30000~). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

 • Dòng đầu tiên gồm số nguyên ~N~.
 • Dòng thứ hai gồm ~N~ số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Sample Input

5
2 1 4 3 5

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  vendettas  commented on Feb. 17, 2024, 6:07 a.m.

  khi bạn deo nhắn gì sai nhưng vẫn bị downvote <(")


 • -1
  KiraYoshikage  commented on Feb. 2, 2024, 3:33 p.m.

  ai hỏi?


 • 20
  triclone_3  commented on Nov. 8, 2023, 4:15 a.m. edit 3

  Các bạn xem thì ủng hộ mình 1 down vote, mình cảm ơn! Bài này thì các bạn nên sử dụng multiset để các phần tử giống nhau sẽ không bị xoá.

  Đầu tiên nhập vào một số n

  Sau đó nhập n số vào cho hết chúng vào multiset.

  Tiếp theo dùng hàm lower_bound() để tìm m là vị trí phần tử đầu tiên trong multiset có giá trị lớn hơn hoặc bằng với giá trị chỉ định.

  Rồi kiểm tra xem nều m != multiset.end() thì xoá m đi. Code mẫu (C++) tại Đây


 • -16
  huynhquocluatit10  commented on Oct. 15, 2023, 12:46 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -35
  giataino  commented on Oct. 14, 2023, 9:26 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -22
  nhan19042007  commented on Oct. 12, 2023, 6:53 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -71
  nthquan_1505  commented on March 30, 2023, 4:22 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -31
  maintainit  commented on Feb. 21, 2023, 2:17 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -13
   harmxvu  commented on June 24, 2023, 1:15 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -26
  boneman23  commented on Jan. 8, 2023, 9:47 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -17
   MaiThanh1342  commented on Jan. 9, 2023, 8:54 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -26
  lkva2019  commented on Jan. 7, 2023, 9:00 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -11
  thanh20092007  commented on Aug. 28, 2022, 3:31 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 9
   minhducle31o  commented on April 19, 2023, 9:09 a.m.

   bạn cố gắng là làm được mà. cố lên!!!


   • -1
    codelozd  commented on Feb. 9, 2024, 8:37 a.m.

    oke ban


 • -120
  modwwe  commented on July 11, 2022, 5:18 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -8
   minhducle31o  commented on April 19, 2023, 9:09 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • -2
    codelozd  commented on Feb. 9, 2024, 8:39 a.m.

    oke ban


 • 21
  kennikai  commented on Dec. 31, 2021, 5:04 a.m. edit 2

  bài này làm thấm phết!