Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

View as PDF

Submit solution


Points: 0.05 (partial)
Time limit: 0.3s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Bài cổ điển
Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm ~N~ số nguyên (~1~ ~\leq~ ~N~ ~\leq~ ~30000~). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

 • Dòng đầu tiên gồm số nguyên ~N~.
 • Dòng thứ hai gồm ~N~ số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Sample Input

5
2 1 4 3 5

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 10
  kennikai   commented on Dec. 31, 2021, 12:04 p.m. edit 2

  bài này làm thấm phết!


 • -54
  kaikenni   commented on Dec. 1, 2021, 1:50 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.