Bãi cỏ ngon nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.06 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO US-Open 2008 - Bronze Division
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Bessie dự định cả ngày sẽ nhai cỏ xuân và ngắm nhìn cảnh xuân trên cánh đồng của nông dân John, cánh đồng này được chia thành các ô vuông nhỏ với ~R~ ~(1 \le R \le 100)~ hàng và ~C~ ~(1 \le C \le 100)~ cột. Bessie ước gì có thể đếm được số khóm cỏ trên cánh đồng.

Mỗi khóm cỏ trên bản đồ được đánh dấu bằng một ký tự '#' hoặc là ~2~ ký tự '#' nằm kề nhau (2 ô vuông được gọi là kề nhau nếu chúng có chung 1 cạnh). Cho bản đồ của cánh đồng, hãy nói cho Bessie biết có bao nhiêu khóm cỏ trên cánh đồng.

Ví dụ như cánh đồng dưới dây với ~R = 5~ và ~C = 6~:

  .#....
  ..#...
  ..#..#
  ...##.
  .#....

Cánh đồng này có ~5~ khóm cỏ: một khóm ở hàng đầu tiên, một khóm tạo bởi hàng thứ ~2~ và thứ ~3~ ở cột thứ ~2~, một khóm là ~1~ ký tự nằm riêng rẽ ở hàng ~3~, một khóm tạo bởi cột thứ ~4~ và thứ ~5~ ở hàng ~4~, và một khóm cuối cùng ở hàng ~5~.

Input

 • Dòng ~1~: ~2~ số nguyên cách nhau bởi dấu cách: ~R~ và ~C~
 • Dòng ~2~ ...~R + 1~: Dòng ~i + 1~ mô tả hàng ~i~ của cánh đồng với ~C~ ký tự, các ký tự là '#' hoặc '. '.

Input đảm bảo mỗi ký tự '#' nằm kề tối đa 2 ký tự '#' khác.

Output

 • Dòng ~1~: Một số nguyên cho biết số lượng khóm cỏ trên cánh đồng.

Sample Input

5 6
.#....
..#...
..#..#
...##.
.#....

Sample Output

5

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.