HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Điểm ảnh

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: CAU2.INP
Output: CAU2.OUT

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong máy tính, một bức ảnh có các điểm ảnh, mỗi điểm ảnh được biểu thị bởi một màu, có thể có những điểm ảnh có màu giống nhau, mỗi màu được quy định bằng một mã màu, mã màu là một số nguyên dương có giá trị không quá ~10^6~.

Yêu cầu: Cho trước một bức ảnh có ~N~ điểm ảnh và mã màu của từng điểm ảnh. Hãy cho biết số lượng điểm ảnh có mã màu giống nhau nhiều nhất.

Input

Đọc từ tệp CAU2.INP gồm hai dòng:

 • Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương ~N~ (~N \le 10^6~)

 • Dòng thứ hai ghi ~N~ số nguyên dương ~a_1, a_2, \dots, a_N~ với ~a_i~ là mã màu của điểm ảnh thứ ~i~ (~1 \le a_i \le 10^6~; ~i = 1..N~).

Output

Ghi ra tệp CAU2.OUT một số nguyên là kết quả tìm được

Scoring

Sample Input 1

8
1 9 2 9 3 1 1 9

Sample Output 1

3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  hqopae  commented on March 5, 2024, 8:10 a.m.

  ủa mọi người ơi bài này dùng lùa bò mà sao lại ko đúng mn nhỉ


 • -7
  Tenma  commented on March 5, 2024, 2:30 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.