Editorial for Bedao Mini Contest 23 - Số cô đơn


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Nhận xét 1: Số cô đơn là số không chia hết cho các số từ ~2~ tới ~10~.

Gọi ~s[k]~ là số cô đơn thứ ~k~.

Subtask 1:

 • Với mỗi testcase, ta duyệt O(v) cho câu hỏi đầu, và O(s[k]) cho câu hỏi thứ hai.

 • Như vậy tổng cộng ĐPT là ~O(T * max(v, s[k]))~ ~\approx~ ~10^7~.

Subtask 2:

 • Tiền xử lí trước các câu trả lời.

 • Do đó ĐPT cho tiền xử lý ~O(10^6)~, và xử lý trong ~O(1)~.

Nhận xét 2: Không cần phải quan tâm cả ~9~ giá trị, ta chỉ cần quan tâm tới ~2~, ~3~, ~5~, và ~7~.

Subtask 3, 4:

 • Để xác định số ~v~ là số cô đơn thứ bao nhiêu, ta sử dụng bao hàm loại trừ. Cụ thể, ta sẽ xác định cố bao nhiêu số không cô đơn mà bé hơn ~v~. Lượng số không cô đơn đó có thể xác định như sau:

  • ~+~ [~v / 2~ + ~v / 3~, ~v / 5~, ~v / 7~] số.

  • ~-~ [~v / (2 * 3)~ + ~v / (2 * 5)~ + ~\ldots~ + ~v / (5 * 7)~] số.

  • ~+~ [~v / (2 * 3 * 5)~ + ~v / (2 * 3 * 7)~ + ~v / (3 * 5 * 7)~] số.

  • ~-~ [~v / (2 * 3 * 5 * 7)]~ số.

 • Như vậy, để tìm được vị trí của số cô đơn ~v~. Ta có thể tính qua công thức:

  • Vị trí của số cô đơn ~v~ ~=~ ~v~ ~-~ số lượng số không cô đơn mà bé hơn ~v~.
 • Để xác định số cô đơn thứ ~k~, ta sẽ dùng chặt nhị phân để tìm.

 • subtask 3, nếu không thể đưa ra nhận xét giảm số lượng số xuống 4 số như nhận xét 2 đã nói ở trên, thì ta sẽ bị TLE nếu ~k~ quá lớn. Lúc này ta dùng tiền xử lí như Subtask 2 để tìm ~s[k]~.

 • Như vậy ĐPT cho Subtask 3 sẽ là ~O(T * 2^9)~. Từ Nhận xét 2, ta có ĐPT cho Subtask 4 sẽ là ~O(T * log(s[10^{18}]) * 2^4)~.

#include <bits/stdc++.h>

#ifdef LOCAL
#include </home/cas/Cp/Lib/debug.h>
#else
#define console(...) void(10062006)
#endif

using namespace std;
using ll = long long;
using ull = unsigned long long;

int num[] = {2, 3, 5, 7};

ll calc(ll n) {
  ll ret = 0;

  for(int ms = 0; ms < (1 << 4); ++ms) {
    int mul = 1;
    for(int i = 0; i < 4; ++i) 
      if(ms >> i & 1) mul *= num[i];
    ret += 1LL * n / mul * (__builtin_popcount(ms) & 1 ? -1 : 1);
  }
  return ret;
}

int main() {
  int testcase; 
  cin >> testcase;

  while(testcase--) {
    ll v, k;
    cin >> v >> k;

    // solve first problem
    cout << calc(v) << " ";

    // solve second problem
    ll l = 1, r = 5e18;
    while(l < r) {
      ll mid = l + (r - l) / 2;
      if(calc(mid) >= k) r = mid;
      else l = mid + 1;
    }
    cout << l << "\n";
  }
}

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  L0ngg  commented on Feb. 21, 2024, 3:33 a.m.

  Cho em hỏi xíu ạ, tại sao chỉ cần quan tâm đến các số 2, 3, 5, 7 mà kh phải 9 giá trị, mà 9 giá trị ở đây là gì ạ :((


  • 6
   QioCass  commented on Feb. 21, 2024, 4:46 a.m.
   • ~9~ giá trị ở đây là các số từ ~2~ tới ~10~.
   • Còn tại sao lại chỉ quan tâm tới ~2, 3, 5, 7~ mà không phải cả ~9~ giá trị? Thì...
   • Như đã nói số cô đơn là số không chia hết cho các số từ ~2~ tới ~10~.
   • Do đó ta chỉ cần quan tâm số mình cần xét có chia hết một trong các số nguyên tố từ ~2~ tới ~10~ hay không mà thôi.
   • Để giải thích tại sao không quan tâm tới các số không nguyên tố khác thì ta lấy ví dụ số ~6~.
   • Nếu số mình xét chia hết cho ~6~, thì chắc chắn nó chia hết cho ~2, 3~. Do đó chỉ cần kiểm tra ~2, 3~ là đủ. Tương tự với các số không nguyên tố còn lại.

   • 3
    L0ngg  commented on Feb. 21, 2024, 12:46 p.m.

    dạ em cám ơn nhiều ạ <3