Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
Atcoder Educational DP Contest
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Có ~N~ hòn đá, được đánh số từ ~1~ đến ~N~. Với mỗi chỉ số ~i~ ~(1 \le i \le N)~, độ cao của hòn đá thứ ~i~ là ~h_{i}~

Ban đầu, có một chú ếch đang ngồi ở hòn đá thứ nhất và chú sẽ thực hiện liên tục một loạt các hành động sau:

  • Nếu chú đang ngồi ở hòn đá ~i~ chú có thể nhảy đến hòn đá thứ ~i+1~ hoặc ~i+2~. Chú sẽ mất chi phí khi nhảy là ~|h_{i} - h_{j}|~ với ~j~ là hòn đá mà chú ếch nhảy đến.

Bạn hãy giúp chú ếch tìm chi phí tối thiểu để nhảy từ hòn đá thứ nhất đến hòn đá thứ ~N~ nhé.

Input

  • Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên dương ~N~ ~(2 \le N \le 10^{5})~, là số lượng hòn đá.
  • Dòng thứ hai gồm ~N~ số nguyên ~h_{i}~ ~(1 \le i \le N, 1 \le h_{i} \le 10^{4})~, là độ cao của hòn đá thứ ~i~.

Output

  • Gồm một số nguyên, là chi phí ít nhất để nhảy từ hòn đá thứ nhất đến hòn đá thứ ~N~.

Sample 1

Input
4
10 30 40 20
Output
30
Giải thích

Một đường đi tối ưu là: ~1 \rightarrow 2 \rightarrow 4~. Chi phí sẽ là ~|10 - 30| + |30 - 20| = 30~.

Sample 2

Input
2
10 10
Output
0
Giải thích

Một đường đi tối ưu là: ~1 \rightarrow 2~. Chi phí sẽ là ~|10 - 10|= 0~.

Sample 3

Input
6
30 10 60 10 60 50
Output
40
Giải thích

Một đường đi tối ưu là: ~1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6~. Chi phí sẽ là ~|30−60|+|60−60|+|60−50|=40~.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -16
    saospring   commented on June 10, 2022, 6:53 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.