Editorial for Atcoder Educational DP Contest E - Knapsack 2


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: NoobCpp

Bài toán này tương tự bài Knapsack 1 ngoại trừ việc thay vì giá trị ~v_i~ lớn, giá trị ~w_i~ trong bài này lớn. Bây giờ, với mỗi ~v_i~, chúng ta cần cực tiểu hóa giá trị ~w_i~, rồi tìm giá trị ~v_i~ lớn nhất có thể đạt được.

Gọi ~dp[i]~ là khối lượng nhỏ nhất có thể đạt được với giá trị ~i~. Công thức sẽ là:

~dp[j + v_i] = min(dp[j + v_i], dp[j] + w_i)~

Độ phức tạp thuật toán: ~O(N ^ 2 V)~.

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int mx = 1e5+1;

template<class T> bool ckmin(T& a, const T& b) {
  return a > b ? a = b, 1 : 0;
}

long long dp[mx];
int w[101], v[101];

int main() {
  cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);

  int N, W; cin >> N >> W;
  for(int i = 0; i < N; ++i) cin >> w[i] >> v[i];
  for(int i = 0; i < mx; ++i) dp[i] = 1e18;

  dp[0] = 0;

  for(int i = 0; i < N; ++i) {
    for(int j = mx - 1; j >= 0; j--) {
      if(dp[j] + w[i] <= W) ckmin(dp[j + v[i]], dp[j] + w[i]);
    }
  }

  for(int i = mx - 1; i >= 0; i--) {
    if(dp[i] != 1e18) {
      cout << i << endl;
      break;
    }
  }
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.