Editorial for Atcoder Educational DP Contest N - Slimes


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Gọi ~dp[i][j]~ là chi phí nhỏ nhất để ghép các cục thạch thứ ~i~ tới cục thạch thứ ~j~.

Để tính ~dp[i][j]~, ta muốn ghép hai cục thạch nhỏ hơn đã được ghép trong đoạn ~[i, j]~.

Ta duyệt qua tất cả ~k~ trong đoạn ~[i,j-1]~ và thử kết hợp hai cục thạch được tạo từ đoạn ~[i,k]~ và ~[k+1,j]~.

Chi phí thực hiện điều trên là ~dp[i][k] + dp[k+1][j] + a[i] + a[i+1] + ... + a[j]~. Để tính ~a[i] + a[i+1] + ... + a[j]~ ta có thể sử dụng mảng cộng dồn.

Độ phức tạp tính toán là ~O(N^3)~.

Bạn có thể tối ưu hơn nữa bằng KNUTH'S OPTIMIZATION (bài viết được viết bằng tiếng Anh).

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 400;
const long long INF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;

long long query(vector<long long>& p, int l, int r){
  if( l == 0 ){
    return p[r];
  }
  else return p[r] - p[l - 1];
}

int main() {
  ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0);cout.tie(0);

  int n;
  cin >> n;
  vector<long long> a(n), p(n);
  for (long long& x : a) cin >> x;
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    p[i] = (i == 0 ? 0 : p[i - 1]) + a[i];

  static long long dp[MAXN][MAXN];
  memset(dp, 0x3f, sizeof(dp));

  for (int i = 0; i + 1 < n; ++i) dp[i][i + 1] = a[i] + a[i + 1];

  for (int i = 0; i < n; ++i) dp[i][i] = 0;

  for (int i = n - 1; i >= 0; --i)
    for (int j = i + 2; j < n; ++j) {
      long long best = INF;
      for (int k = i; k < j; ++k)
        best = min(best, dp[i][k] + dp[k + 1][j]);
      dp[i][j] = query(p, i, j) + best;
    }
  cout << dp[0][n - 1] << '\n';

  return 0;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.