Atcoder Educational DP Contest K - Stones

View as PDF

Submit solution


Points: 0.50 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
Atcoder Educational DP Contest
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho tập hợp gồm ~N~ số nguyên dương ~A=\{a_1,a_2,...,a_N\}~. Taro và Jiro chơi với nhau một trò chơi như sau:

Ban đầu, chúng ta có một đống đá chứa ~K~ viên đá. Hai người chơi sẽ lần lượt thực hiện 1 nước đi như sau, với Taro là người bắt đầu:

 • Chọn một phần tử ~x~ của tập ~A~, và loại bỏ đi chính xác ~x~ viên đá từ đống đá.

Người nào không thể thực hiện được nước đi, thì đó là người thua cuộc. Giả sử cả hai người đều chơi tối ưu, xác định người chiến thắng.

Input:

 • Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương ~N, K (1 \leq N \leq 100,1 \leq K \leq 10^5).~
 • Dòng thứ hai chứa ~N~ số nguyên dương thỏa mãn ~1\leq a_1 \lt a_2 \lt a_3 \lt ... \lt a_N \leq K.~

Output:

 • Nếu Taro là người thắng cuộc, in ra First, ngược lại nếu Jiro thắng in ra Second.

Sample 1

Input
2 4
2 3
Output
First
Giải thích

Nếu Taro loại 3 viên đá, Jiro không thể thực hiện nước đi. Thế nên, Taro thắng.

Sample 2

Input
2 5
2 3
Output
Second
Giải thích:

Bất kể Taro làm điều gì thì Jiro vẫn thắng vì:

 • Nếu Taro loại 2 viên đá, Jiro có thể loại 3 viên đá khiến Taro không thể thực hiện nước đi.
 • Nếu Taro loại 3 viên đá, Jiro có thể loại 2 viên đá khiến Taro không thể thực hiện nước đi.

Sample 3

Input
2 7
2 3
Output
First
Giải thích:

Taro nên loại 2 viên đá. Sau đó, bất kể Jiro làm điều gì thì Taro vẫn thắng vì:

 • Nếu Jiro loại 2 viên đá, Taro có thể loại 3 viên đá khiến Jiro không thể thực hiện nước đi.
 • Nếu Jiro loại 3 viên đá, Taro có thể loại 2 viên đá khiến Jiro không thể thực hiện nước đi.

Sample 4

Input
3 20
1 2 3
Output
Second

Sample 5

Input
3 21
1 2 3
Output
First

Sample 6

Input
1 100000
1
Output
Second

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -20
  Satoh  commented on Sept. 14, 2023, 8:55 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.