Editorial for Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.
Độ phức tạp thời gian: ~O(N^2)~

Gọi ~dp[x][y]~ là số lượng đường đi từ ô ~(1,1)~ đến ô ~(x,y)~.

Ô ~(x,y)~ bất kì có thể được đi đến từ ô ~(x,y-1)~ hoặc ô ~(x-1,y)~, vì vậy, ta có thể xây dựng công thức:

~dp[x][y] = dp[x-1][y] + dp[x][y-1]~

Ta có, ~dp[1][1] = 1~ vì đường đi từ ô ~(1,1)~ tới ô ~(1,1)~ chỉ có duy nhất một cách.

Như vậy, chúng ta có thể áp dụng công thức này để tính ~dp[H][W]~

Hướng dẫn cài đặt:

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

bool ok[1005][1005] = {};
long long dp[1005][1005] = {};
int h,w;

int main() {
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout .tie(0);  cin >> h >> w;


  for(int i = 1; i <= h; ++i) {
    string s;
    cin >> s;
    s = ' ' + s;
    for(int j = 1; j <= w; ++j) {
      if(s[j] == '.') ok[i][j] = true;
      else ok[i][j] = false;
    }
  }

  dp[1][1] = 1;
  for(int i = 1; i <= h; ++i) {
    for(int j = 1; j <= w; ++j) {
      if(!ok[i][j]) dp[i][j] = 0;
      else {
        if(i > 1) dp[i][j] += dp[i - 1][j];
        if(j > 1) dp[i][j] += dp[i][j - 1];
        dp[i][j] %= 1000000007;
      }
    }
  }

  cout << dp[h][w] << "\n";


  return 0;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.