Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
pvhlis Dãy con tăng dài nhất VOJ 1.00 20.2% 92
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 61.6% 836
pvhconststr Xâu con liên tiếp VOJ 1.00 33.3% 11
qbsegpar VOI 05 Bài 1 - Phân đoạn HSG Quốc gia 0.94 16.9% 125
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 3.8% 1
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 20.3% 112
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 30.9% 15
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.6% 618
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 39.5% 337
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 20.5% 46
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 32.2% 210
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.7% 344
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 38.2% 343
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.4% 347
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 14.2% 72
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 25.8% 166
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 1243
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 34.1% 411
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.6% 41
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 49.3% 627
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 17.1% 116
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 33.9% 19
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 38.0% 664
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 34.7% 237
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 30.5% 20
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 59.0% 1071
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 44.0% 259
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 23.8% 62
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.9% 665
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 46.5% 238
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 44.5% 295
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 55.9% 222
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.1% 63
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 37.6% 137
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 25.8% 123
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.2% 164
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 29.3% 76
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 30.0% 123
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.6% 60
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 31.0% 194
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 56.7% 189
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.3% 43
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 19.1% 28
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 39.0% 511
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.1% 298
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 26.0% 241
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.2% 152
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 11.4% 35
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 53.5% 189