Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
pvhlis Dãy con tăng dài nhất VOJ 1.00 21.2% 76
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 65.1% 639
pvhconststr Xâu con liên tiếp VOJ 1.00 34.2% 10
qbsegpar VOI 05 Bài 1 - Phân đoạn HSG Quốc gia 0.94 18.7% 88
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 0.0% 0
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 20.2% 87
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 27.7% 11
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 28.3% 470
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 39.1% 263
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 20.6% 28
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.9% 163
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.3% 271
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 39.6% 252
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.8% 228
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 13.3% 46
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 26.4% 121
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.5% 872
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 32.8% 298
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.1% 22
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 47.9% 431
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 15.9% 91
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 43.3% 11
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 37.0% 514
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.7% 182
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 37.9% 9
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 60.7% 787
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 42.6% 170
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 21.4% 32
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 45.6% 443
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 48.3% 156
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 40.6% 207
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 56.4% 155
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.4% 48
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 36.2% 85
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 25.1% 81
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.0% 107
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.8% 54
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 29.2% 73
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.6% 37
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 34.5% 147
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 57.5% 121
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 2.2% 10
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 29.5% 16
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 39.7% 361
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.3% 204
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 25.4% 156
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 24.1% 107
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 16.9% 18
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 56.8% 128