VOI 12 Bài 3 - Điều động

View as PDF

Submit solution


Points: 0.45 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VOI 2012
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Sau khi thực thi quy hoạch của Bộ Giao thông, sơ đồ giao thông của thành phố H gồm ~n~ tuyển đường ngang và ~n~ tuyến đường dọc cắt nhau tạo thành một lưới ô vuông với ~n \times n~ nút giao thông. Các nút giao thông được gán tọa độ theo hàng từ ~1~ đến ~n~, từ trên xuống dưới và theo cột từ ~1~ đến ~n~, từ trái sang phải. Ban chỉ đạo an toàn giao thông quyết định điều ~n~ cảnh sát giao thông đến các nút giao thông làm nhiệm vụ. Ban đầu mỗi cảnh sát được phân công đứng trên một nút của một tuyến đường ngang khác nhau. Đến giờ cao điểm, xuất hiện ùn tắc tại các tuyến đường dọc không có cảnh sát giao thông. Để sớm giải quyết tình trạng này, Ban chỉ đạo an toàn giao thông quyết định điều động một số cảnh sát giao thông ở một số nút, từ nút hiện tại sang một nút khác cùng hàng ngang để đảm bảo mỗi tuyến đường dọc đều có mặt của cảnh sát giao thông.

Yêu cầu : Biết rằng cảnh sát ở hàng ngang thứ ~i~ cần ~t_{i}~ đơn vị thời gian để di chuyển qua ~1~ cạnh của lưới ô vuông ~\left(i = 1, 2, \ldots, n\right)~, hãy giúp Ban chỉ đạo an toàn giao thông tìm cách điều động các cảnh sát thỏa mãn yêu cầu đặt ra sao cho việc điều động được hoàn thành tại thời điểm sớm nhất. Giả thiết là các cảnh sát được điều động đồng thời thực hiện việc di chuyển đến vị trị mới tại thời điểm ~0~.

Input

  • Dòng thứ nhất chứa một số nguyên dương ~n~ ~\left(n \leq 10000\right)~.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương ~c_{i}, t_{i}~ ~\left(t_{i} \leq 10000\right)~ tương ứng là tọa độ cột và thời gian để di chuyển qua ~1~ cạnh của lưới ô vuông của cảnh sát đứng trên tuyến đường ngang thứ ~i~ ~\left(i = 1, 2, \ldots, n\right)~.

Hai số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là thời điểm sớm nhất tìm được.

Giới hạn

~50\%~ số tests ứng với ~50\%~ số điểm của bài có ~n \leq 100~.

Sample Input

5
5 10
3 10
3 20
2 9
2 15

Sample Output

10

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.