Số không may mắn

View as PDF

Submit solution

Points: 1.54 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Thầy Ðỗ Ðức Ðông
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Một số nguyên dương được gọi là may mắn nếu tổng một số chữ số bằng tổng của các chữ số còn lại, ví dụ: ~561743~ sẽ là số may mắn vì ~5 + 1 + 4 + 3 = 6 + 7~. Tuy nhiên số may mắn không nhiều, nên người ta muốn đếm xem có bao nhiêu số không may mắn.

Yêu cầu: Tính số lượng số không may mắn có ~n~ chữ số và chỉ chứa các chữ số trong phạm vi từ ~0~ đến ~k~. Các số có thể bắt đầu bằng các số ~0~.

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa ~2~ số ~n~ và ~k~ ~(1 \leq n \leq 20~, ~1 \leq k \leq 9~, có không quá ~5~ dòng).

Output

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng với dữ liệu vào.

Sample Input

1 5
4 3

Sample Output

5
164

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.