VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 0.9s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VOI 2011
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trên mặt phẳng tọa độ Đề các vuông góc ~Oxy~ cho ~n~ điểm phân biệt ~A_i(x_i, y_i)\; i = 1, 2, 3, ..., n~. Mỗi điểm ~A_i~ được tô bởi màu ~C_i~ thuộc ~\{1, 2, 3, 4\}~. Ta gọi hình chữ nhật bốn màu là hình chữ nhật thỏa mãn hai điều kiện sau:

  • Bốn đỉnh của hình chữ nhật là bốn điểm trong ~n~ điểm đã cho và được tô bởi bốn màu khác nhau.
  • Các cạnh của hình chữ nhật song song với một trong hai trục tọa độ.

Yêu cầu: Cho biết tọa độ và màu của ~n~ điểm, hãy đếm số lượng hình chữ nhật bốn màu.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương ~n \;(4 \leq n \leq 10^5)~ là số lượng điểm trên mặt phẳng.
  • Dòng thứ ~i~ trong ~n~ dòng tiếp theo chứa ba số nguyên ~x_i, y_i, c_i\; (|x_i|, |y_i| \leq 200)~ là thông tin về tọa độ và màu của điểm thứ ~i\; (i = 1, 2, 3, ..., n)~.
  • Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Output

Ghi ra trên một dòng số lượng hình chữ nhật đếm được.

Giới hạn

50% số test ứng với 50% số điểm của bài có ~4 \leq n \leq 100~

Sample Input

7
0 0 1
0 2 4
2 2 2
2 -1 3
0 -1 1
-1 -1 4
-1 2 1

Sample Output

2

Note

image


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.