VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ

View as PDF

Submit solution


Points: 0.14 (partial)
Time limit: 0.6s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VOI 2011
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trò chơi chẵn lẻ là trò chơi hai đối thủ được mô tả như sau: Xuất phát từ bảng trò chơi là một bảng vuông kích thước ~n \times n~ gồm ~n~ dòng và ~n~ cột. Các dòng của bảng được đánh số từ ~1~ đến ~n~, từ trên xuống dưới. Các cột của bảng được đánh số từ ~1~ đến ~n~, từ trái sang phải. Trên mỗi ô của bảng ghi một số nguyên. Hai đối thủ luân phiên thực hiện nước đi. Đối thủ đến lượt chơi của mình được phép xóa dòng cuối cùng nếu tổng các số trên dòng đó là số chẵn hoặc là cột cuối cùng nếu tổng các số trên cột đó là số chẵn.

Đối thủ thắng cuộc là người xóa được ô cuối cùng của bảng hoặc sau khi thực hiện nước đi của mình thì tổng các số trên dòng cuối cùng và tổng các số trên cột cuối cùng của bảng đều là số lẻ.

Yêu cầu: Cho biết bảng số của trò chơi, hãy xác định xem người đi trước có cách chơi giành phần thắng hay không?

Input

 • Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương ~k~ là số lượng bộ dữ liệu.

 • Tiếp theo là ~k~ nhóm dòng, mỗi nhóm dòng tương ứng với một bộ dữ liệu có dạng:

  • Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương ~n \;(n \leq 500~).
  • Dòng thứ ~i~ trong số ~n~ dòng tiếp theo chứa ~n~ số nguyên dương (mỗi số không vượt quá ~10^9~) là các số trên dòng thứ ~i~ của bảng trò chơi, ~i = 1, 2, ..., n~.

Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Output

 • Ghi ra k dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng với một bộ dữ liệu theo thứ tự xuất hiện trong file dữ liệu vào: ghi thông báo "YES" nếu người đi trước có cách chơi giành chiến thắng và "NO" trong trường hợp ngược lại.

Giới hạn

 • 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có ~n \leq 50~.

Sample Input

2
3
1 2 2
1 2 3
2 3 1
4
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2

Sample Output

YES
NO

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  shinmichico  commented on Oct. 14, 2021, 4:08 p.m. edited

  E vẫn chưa hiểu cách đề lắm ạ nếu mà cả dòng cuối và cột cuối đều là lẻ thì mình đi như thế nào ạ. Em cảm ơn ạ.


  • 7
   darkkcyan  commented on Oct. 14, 2021, 5:25 p.m.

   Đề bài có nói là nếu như trường hợp bạn nói xảy ra thì trò chơi kết thúc và người đang phải đi nước hiện tại thua nhé. Nói cách khác người thua cuộc là người mà không thể thực hiện được nước đi nào cả.


   • 1
    shinmichico  commented on Oct. 15, 2021, 7:43 a.m.

    e hiểu r e cảm ơn ạ