VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số

View as PDF

Submit solution


Points: 0.07 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VOI 2008
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Hai bạn học sinh trong lúc nhàn rỗi nghĩ ra trò chơi sau đây. Mỗi bạn chọn trước một dãy số gồm ~n~ số nguyên. Giả sử dãy số mà bạn thứ nhất chọn là:

~b_1, b_2, \dots, b_n~

còn dãy số mà bạn thứ hai chọn là:

~c_1, c_2, \dots, c_n~

Mỗi lượt chơi mỗi bạn đưa ra một số hạng trong dãy số của mình. Nếu bạn thứ nhất đưa ra số hạng ~b_{i}~ ~(1 \leq i \leq n)~, còn bạn thứ hai đưa ra số hạng ~c_{j}~ ~(1 \leq j \leq n)~ thì giá của lượt chơi đó sẽ là ~|b_{i} + c_{j}|~.

Ví dụ: Giả sử dãy số bạn thứ nhất chọn là 1, -2; còn dãy số mà bạn thứ hai chọn là 2, 3. Khi đó các khả năng có thể của một lượt chơi là (1, 2), (1, 3), (-2, 2), (-2, 3). Như vậy, giá nhỏ nhất của một lượt chơi trong số các lượt chơi có thể là 0 tương ứng với giá của lượt chơi (-2, 2).

Hãy xác định giá nhỏ nhất của một lượt chơi trong số các lượt chơi có thể.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương ~n~ ~(n \leq 10^{5})~
 • Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên ~b_1, b_2, \dots, b_n~ ~(|b_{i}| \leq 10^{9}, i = 1, 2, ..., n)~
 • Dòng thứ ba chứa dãy số nguyên ~c_1, c_2, \dots, c_n~ ~(|c_{i}| \leq 10^{9}, i = 1, 2, ..., n)~

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Output

Ghi ra giá nhỏ nhất tìm được.

Giới hạn

 • 60% số tests ứng với 60% số điểm của bài có ~(1 \leq n \leq 1000)~.

Sample Input

2
1 -2
2 3

Sample Output

0

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 23
  PDNAM  commented on Sept. 5, 2023, 4:28 a.m. edited

  Đây là hướng giải của mình bằng c++,thấy hay cho xin ^ nha:

  ta thấy đối với b[i] thì |b[i]+c[j]| bé nhất là khi c[j] là phần tử bé nhất trong mảng c mà => -(b[i]) hoặc số lớn nhất trong mảng c mà < -(b[i])

  vậy nên ta chỉ cần sort b và c ,rồi tìm giá trị |b[i]+c[j]| bằng hai con trỏ vì với mọi c[j]lớn hơn b[i] thì cũng sẽ lớn hơn b[i-1]

  đặt j=n rồi for(i=n->1){ tìm c[j]đầu tiên mà <=b[i];tính kết quả = max của kết quả và max(abs(b[i]-c[j],abs(b[i]-c[j+1]) } nếu kết quả =0 thì break;

  cuối cùng là in ra kết quả


  • 1
   DTAN  commented on Oct. 10, 2023, 6:06 a.m.

   Bạn pro quá không biết bạn còn nhận đệ tử không. :))


   • -4
    PDNAM  commented on Oct. 10, 2023, 12:02 p.m.

    :>>>


 • -4
  PDNAM  commented on Aug. 17, 2023, 3:02 a.m.

  yeah hết tle r


 • -24
  chonnhan123  commented on March 16, 2023, 1:21 p.m. edit 3

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -15
   hthai  commented on Aug. 14, 2023, 4:20 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -57
  Dannyplusplus  commented on Sept. 24, 2022, 1:49 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -63
  minhphannq  commented on Sept. 17, 2022, 5:57 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.