VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng

View as PDF

Submit solution


Points: 0.07 (partial)
Time limit: 0.6s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VOI 2011
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Tuấn là người chiến thắng trong một cuộc thi "tìm hiểu kiến thức vũ trụ" và được nhận các phần thưởng do công ty XYZ tài trợ. Các phần thưởng được bố trí trên một bảng hình vuông ~n \times n~ có dạng một lưới ô vuông kích thước đơn vị. Các dòng của bảng được đánh số từ ~1~ đến ~n~, từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số từ 1 đến ~n~, từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của dòng ~i~ và cột ~j~ được gọi là ô ~(i,j)~ và trên ô đó chứa một món quà có giá trị là ~a[i,j] \;(1 \leq i, j \leq n)~.

Đề nhận phần thưởng, Tuấn được phép chọn một hình vuông kích thước ~k \times k~ chiếm trọn trong một số ô của bảng và nhận tất cả các phần quà có trong các ô nằm trong hình vuông đó.

Input

  • Dòng thứ nhất chứa hai sô nguyên dương ~n, k \;(n \leq 1000, \frac{n}{3} \le k \leq n)~.
  • Dòng thứ ~i~ trong số ~n~ dòng tiếp theo chứa ~n~ số nguyên dương, số thứ ~j~ là ~a[i,j] \;(a[i,j] \leq 1000)~.

Output

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng giá trị lớn nhất của các món quà mà Tuấn có thể nhận được.

Giới hạn

50% số test ứng với 50% số điểm của bài có ~n \leq 100~.

Sample Input

4 3
1 9 1 1
9 9 9 9
1 9 9 9
1 9 9 14

Sample Output

86

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.