VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin

View as PDF

Submit solution

Points: 1.74 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VOI 2013 - Ngày 1
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

An và Bình thường trao đổi thông tin qua mạng. Để tránh người khác đọc được, hai bạn đã thống nhất cách truyền thông tin qua hai bước:

  • Bước ~1~: Giấu thông tin. Nội dung thông tin cần gửi sẽ được giấu vào một bảng kí tự hình chữ nhật bằng cách điền lần lượt các kí tự của xâu biểu diễn vào các ô của bảng từ trên xuống dưới theo mỗi hàng và từ trái qua phải theo mỗi cột. Bảng này được đặt gọn vào một bảng kí tự hình chữ nhật có kích thước ~M \times N~ lớn hơn. Các ô trống của bảng ~M \times N~ sẽ được điền kí tự ngẫu nhiên
  • Bước ~2~: Giải thông tin. Bảng ~M \times N~ được gửi qua mạng. Vị trí đặt hình chữ nhật chứa nội dung được gửi qua điện thoại bằng tin nhắn.

Trong một lần An chuyển bảng ~A~ qua cho Bình, tuy nhiên Bình không nhận được. An thực hiện lại và chuyển bảng ~B~ qua. ~2~ bảng ~A~ và ~B~ đều chứa hình chữ nhật nội dung thông tin, tuy nhiên vị trí đặt hình này có thể khác nhau. Em gái Bình biết được quy ước trao đổi thông tin. Tò mò, cô muốn biết An đã gửi thông tin gì cho Bình bằng cách tìm một bảng hình chữ nhất có diện tích lớn nhất xuất hiện trong cả ~2~ bảng ~A~ và ~B~.

Input

  • Dòng đầu chứa ~T~ -- số lượng testcase. ~T~ nhóm dòng, mỗi nhóm miêu tả ~1~ testcase.
  • Dòng thứ nhất chứa ~2~ số nguyên dương ~M~, ~N~. (~N \le 100~).
  • Dòng thứ ~i~ trong ~M~ dòng tiếp theo chứa một xâu gồm ~N~ kí tự chỉ gồm các chữ cái la tinh thường mô tả bảng ~A~.
  • Dòng thứ ~j~ trong ~M~ dòng tiếp theo chứa một xâu gồm ~N~ kí tự chỉ gồm các chữ cái la tinh thường mô tả bảng ~B~.

Output

  • Gồm ~T~ dòng, dòng thứ ~i~ ghi một số nguyên là diện tích hình chữ nhất lớn nhất tìm được tương ứng với testcase thứ ~i~.

Sample Input

1
4 5
tinaa
hocaa
aaaaa
ccccc
bbbbd
btind
bhocd
bbbbd

Sample Output

6

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.