VOI 06 Bài 1 - Chọn ô

View as PDF

Submit solution


Points: 0.12 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Vietnam Olympiad of Informatics 2006 - Bảng B
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước ~4×n~ ô vuông. Các dòng được đánh số từ 1 đến 4, từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải.

Ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô ~(i,j)~. Trên mỗi ô ~(i,j)~ có ghi một số nguyên ~a_{i,j}~, ~i = 1, 2, 3, 4;~ ~j = 1, 2, \dots, n~. Một cách chọn ô là việc xác định một tập con khác rỗng ~S~ của tập tất cả các ô của bảng sao cho không có hai ô nào trong ~S~ có chung cạnh. Các ô trong tập ~S~ được gọi là ô được chọn, tổng các số trong các ô được chọn được gọi là trọng lượng của cách chọn. Tìm cách chọn sao cho trọng lượng là lớn nhất.

Ví dụ: Xét bảng với ~n = 3~ trong hình vẽ dưới đây:

image

Cách chọn cần tìm là tập các ô ~S = \{(3,1), (1,2), (4,2), (3,3)\}~ với trọng lượng 32.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số cột của bảng.

Cột thứ j trong số n cột tiếp theo chứa 4 số nguyên ~a_{1,j}~ , ~a_{2j,}~ , ~a_{3,j}~ , ~a_{4,j}~, hai số liên tiếp cách nhau ít nhất một dấu cách, là 4 số trên cột j của bảng.

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là trọng lượng của cách chọn tìm được.

Giới hạn

Trong tất cả các test: ~n \leq 10\,000~, ~|a_{i,j}| \leq 30\,000~.

Có 50% số lượng test với ~n \leq 1000~.

Sample Input

3
-1 9 3
-4 5 -6
7 8 9
9 7 2

Sample Output

32

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 4
  huynhquocluatit10  commented on April 13, 2024, 8:48 a.m.

  gợi ý:có trường hợp full âm nha


  • -2
   duonggiabao2008  commented on April 13, 2024, 8:52 a.m.

   Cảm ơn bạn nhé!!!


 • -15
  tonblan  commented on March 17, 2024, 6:15 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -5
   hieuhfgr  commented on March 19, 2024, 8:21 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -19
  nogo007akapkn  commented on Nov. 8, 2023, 2:28 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.