Mật khẩu an toàn

View as PDF

Submit solution

Points: 0.05 (partial)
Time limit: 0.5s
Memory limit: 128M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Đánh giá độ mạnh của mật khẩu là một bài toán quan trọng của ngành An Toàn Thông Tin. Trong bài tập này, nhiệm vụ của bạn là đánh giá độ an toàn của một mật khẩu bằng trọng số được gán cho các ký tự:

  • Các mật khẩu chỉ bao gồm ký tự tiếng Anh viết thường.
  • Mỗi chữ cái tiếng Anh viết thường được gán một trọng số nguyên từ ~0~ đến ~25~ theo cách như sau: Trọng số của ký tự 'a' được cho biết trước. Trọng số các ký tự còn lại được gán theo thứ tự vòng tròn. Ví dụ, nếu trọng số của 'a' là ~5~, trọng số của 'b' sẽ là ~6~, trọng số của 'c' là ~7~, ~\ldots~, trọng số của 'u' là ~25~, trọng số của 'v' là ~0~, ~\ldots~, trọng số của 'z' là ~4~.
  • Độ mạnh của một chuỗi mật khẩu là tổng trọng số của các ký tự trong nó.

Yêu cầu: Cho trước một xâu ký tự thể hiện mật khẩu và trọng số của ký tự 'a', hãy tính độ mạnh của mật khẩu đó.

Input

Dòng đầu tiên chứa mật khẩu là một xâu gồm từ ~1~ tới ~100~ chữ cái tiếng Anh in thường. Dòng thứ hai chứa một số nguyên ~x~ duy nhất là trọng số của ký tự 'a' ~(0 \leq x \leq 25)~.

Output

Một số nguyên duy nhất là độ mạnh của mật khẩu đã cho.

Sample Input 1

abc
1

Sample Output 1

6

Sample Input 2

tigersugar
10

Sample Output 2

85

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.