Bedao Grand Contest 03 - THREE

View as PDF

Submit solution


Points: 0.90 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 3
  tn165  commented on Feb. 8, 2023, 1:23 p.m.

  Spoil thuật:

  Số ước của N là số lẻ khi N là số chính phương.

  Số ước của N đúng bằng 3 khi:

  N là bình phương của một số nguyên tố.


 • 3
  hieplpvip  commented on Jan. 29, 2022, 2:35 p.m. edited

  Vì bộ test cũ không đúng định dạng như đề (các số nằm cùng một dòng thay vì nhiều dòng) nên một số ngôn ngữ lập trình sẽ chạy lỗi. Mình đã cập nhật bộ test mới.


 • 2
  HV_DuongPhucThienNhan_BL_2022  commented on Jan. 29, 2022, 10:11 a.m.

  Hệ thống máy chấm code Python bị lỗi rồi