Editorial for Atcoder Educational DP Contest R - Walk


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: Mike4235

Ta nhận được đồ thị ~G~ được biểu diễn dưới dạng ma trận kề ~a~ và ta muốn tính số đường đi có độ dài ~K~. Đầu tiên, ta chuyển ~a~ sang ma trận ~m~.

Nhận thấy rằng khi ta nhân ~m~ với ~m~, ta nhận được số lượng đường đi với độ dài ~2~ giữa từng cặp đỉnh ~i, j~. Vậy nếu với ma trận ~m^p~, ta sẽ có số đường đi độ dài ~p~ với từng cặp đỉnh ~i, j~.

Như vậy, thứ chúng ta đang tìm là ~m^K~ và có thể được tính bằng cách nhân ma trận và dùng kĩ thuật chia để trị để tính lũy thừa nhanh.

Độ phức tạp: ~\mathcal{O}(N^3\log{}K)~


Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MOD = 1e9 + 7;

int add(int i, int j) {
  i += j;
  if (i >= MOD) i -= MOD;
  return i;
}
int mul(int i, int j) {
  return int((long long) i * j % MOD);
}

struct Matrix{
  int m[50][50];
};

Matrix MatrixMultiplication(Matrix a, Matrix b) {
  Matrix res;
  memset(res.m, 0, sizeof(res.m));

  for (int i = 0; i < 50; i++) {
    for (int j = 0; j < 50; j++) {
      for (int k = 0; k < 50; k++) { 
        res.m[i][j] = add(res.m[i][j], mul(a.m[i][k], b.m[k][j]));
      }
    }
  }

  return res;
}

Matrix MatrixPower(Matrix a, long long k) {
  Matrix res;
  memset(res.m, 0, sizeof(res.m));
  for (int i = 0; i < 50; i++) res.m[i][i] = 1;

  while (k > 0) {
    if (k & 1) res = MatrixMultiplication(res, a);
    a = MatrixMultiplication(a, a);
    k >>= 1;
  }

  return res;
}

int main() {
  cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);

  int n; long long k;
  cin >> n >> k;
  Matrix a;
  memset(a.m, 0, sizeof(a.m));
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      cin >> a.m[i][j];
    }
  }

  a = MatrixPower(a, k);
  int ans = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      ans = add(ans, a.m[i][j]);
    }
  }
  cout << ans;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.