Atcoder Educational DP Contest U - Grouping

View as PDF

Submit solution


Points: 0.35 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
Atcoder Educational DP Contest
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Có ~N~ chú thỏ được đánh số ~1, 2, 3,..., N~.

Sự hoà đồng giữa hai chú thỏ ~i~ và ~j~ ~(1 \le i, j \le N)~ được biểu diễn bởi số nguyên ~a_{i,j}~. Trong đó, ~a_{i, i} = 0~ ~(1 \le i \le N)~, và ~a_{i, j} = a_{j, i}~ ~(1 \le i, j \le N)~.

Taro đang tìm cách chia ~N~ chú thỏ này vào một số nhóm, sao cho mỗi chú thỏ thuộc chính xác một nhóm. Nếu hai chú thỏ ~i~ và ~j~ ~(1 \le i < j \le N)~ thuộc cùng một nhóm, Taro được ~a_{i, j}~ điểm.

Bạn hãy tìm tổng số điểm lớn nhất mà Taro có thể đạt được.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~N~ ~(1 \le N \le 16)~.

~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ~N~ số nguyên, số thứ ~j~ của dòng thứ ~i~ là số nguyên ~a_{i, j}~ ~(|a_{i, j}| \le 10^9, a_{i, i} = 0, a_{i, j} = a_{j, i})~.

Output

In ra tổng số điểm lớn nhất mà Taro có thể đạt được.

Sample 1

Input
3
0 10 20
10 0 -100
20 -100 0
Output
20

Sample 2

Input
2
0 -10
-10 0
Output
0

Sample 3

Input
4
0 1000000000 1000000000 1000000000
1000000000 0 1000000000 1000000000
1000000000 1000000000 0 -1
1000000000 1000000000 -1 0
Output
4999999999

Sample 4

Input
16
0 5 -4 -5 -8 -4 7 2 -4 0 7 0 2 -3 7 7
5 0 8 -9 3 5 2 -7 2 -7 0 -1 -4 1 -1 9
-4 8 0 -9 8 9 3 1 4 9 6 6 -6 1 8 9
-5 -9 -9 0 -7 6 4 -1 9 -3 -5 0 1 2 -4 1
-8 3 8 -7 0 -5 -9 9 1 -9 -6 -3 -8 3 4 3
-4 5 9 6 -5 0 -6 1 -2 2 0 -5 -2 3 1 2
7 2 3 4 -9 -6 0 -2 -2 -9 -3 9 -2 9 2 -5
2 -7 1 -1 9 1 -2 0 -6 0 -6 6 4 -1 -7 8
-4 2 4 9 1 -2 -2 -6 0 8 -6 -2 -4 8 7 7
0 -7 9 -3 -9 2 -9 0 8 0 0 1 -3 3 -6 -6
7 0 6 -5 -6 0 -3 -6 -6 0 0 5 7 -1 -5 3
0 -1 6 0 -3 -5 9 6 -2 1 5 0 -2 7 -8 0
2 -4 -6 1 -8 -2 -2 4 -4 -3 7 -2 0 -9 7 1
-3 1 1 2 3 3 9 -1 8 3 -1 7 -9 0 -6 -8
7 -1 8 -4 4 1 2 -7 7 -6 -5 -8 7 -6 0 -9
7 9 9 1 3 2 -5 8 7 -6 3 0 1 -8 -9 0
Output
132

Note

Các cách chia ở từng test ví dụ:

  • Ví dụ ~1~: ~\{1, 3\},\{2\}~.
  • Ví dụ ~2~: ~\{1\},\{2\}~.
  • Ví dụ ~3~: ~\{1,2,3,4\}~.

Lưu ý rằng đáp án có thể vượt quá phạm vi giá trị của kiểu số nguyên 32-bit.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.