Bedao Grand Contest 02 - ZENBEO

View as PDF

Submit solution


Points: 0.90 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -3
    phanhuykhang  commented on Aug. 22, 2022, 8:36 a.m. edit 2

    Ko có j đou =))


  • -4
    levantruonghv  commented on July 17, 2022, 9:02 a.m.

    Bạn nào chép code trong VNOJ thì bị kick khỏi tổ chức :>>, ngoài ra tốt nhất trong quá trình làm không nên đọc sol. Tư giác nhé !