Bedao Grand Contest 01 - DISTR

View as PDF

Submit solution


Points: 0.90 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 2
    nagujeno  commented on July 25, 2023, 3:15 a.m.

    Độ phức tạp của sol bài này thú vị nhỉ :v

    Có n/k vị trí cần phải kiểm tra. Mỗi vị trí phải kiểm tra với độ phức tạp là O(k).

    Vậy cuối cùng độ phức tạp là O(k*n/k)=O(n). Giải quyết bài toán thì nhất thiết dính dáng tới k, nhưng độ phức tạp thì không phụ thuộc vào k.