Editorial for Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.
Độ phức tạp thời gian: ~O(N + M)~

Bài này đơn giản chỉ cần sử dụng thuật toán DFS trên đồ thị.

Định nghĩa ~dp[i]~ là độ dài đường đi có hướng dài nhất xuất phát từ ~i~. Chú ý cách tối ưu cấu trúc con: Độ dài đường đi có hướng dài nhất xuất phát từ ~i~ = độ dài đường đi dài nhất lớn nhất xuất phát từ một trong các con của ~i~ cộng thêm ~1~.

Hướng dẫn cài đặt:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

vector<int> dp(100001);
vector<vector<int>> adj(100001);

int dfs(int x) {
  if (dp[x]) return dp[x];
  for (auto e : adj[x]){
      dp[e] = dfs(e);
      dp[x] = max(dp[e] + 1, dp[x]);
  }
  return dp[x];
}

int main(){
  int n,m;
  cin >> n >> m;

  for(int i = 0; i < m; ++i) {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    a--; b--;
    adj[a].push_back(b);
  }

  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    dfs(i);
  }

  int ans = 0;

  for (int i = 0;i < n; ++i) {
    ans = max(dp[i], ans);
  }

  cout << ans;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.