Editorial for Atcoder Educational DP Contest D - Knapsack 1


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: NoobCpp

Đây là bài toán quy hoạch động cái túi cơ bản. Lưu ý rằng vì ~v_i \le 10^9~, ta không thể lưu ~v_i~ trong mảng ~dp~ của mình. Thay vào đó, có thể lưu khối lượng ~W~ ~(W \le 10^5)~. Gọi ~dp[i][j]~ là tổng giá trị lớn nhất có thể khi xét ~i~ đồ vật đầu tiên và có tổng khối lượng là ~j~. Bài toán trở về quy hoạch động cái túi cơ bản.

Độ phức tạp thuật toán: ~O(N \cdot W)~.

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int mx = 1e5+1;

template<class T> bool ckmax(T& a, const T& b) {
  return a < b ? a = b, 1 : 0;
}

long long dp[101][mx];
int w[101], v[101];

int main() {
  cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);

  int N, W; cin >> N >> W;
  for(int i = 0; i < N; ++i) cin >> w[i] >> v[i];

  for(int i = 0; i < N; ++i) for(int j = 0; j <= W; ++j) {
    if(j + w[i] <= W) ckmax(dp[i + 1][j + w[i]], dp[i][j] + v[i]);
    ckmax(dp[i + 1][j], dp[i][j]);
  }

  cout << dp[N][W] << endl;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -16
  tuan1   commented on March 3, 2022, 9:21 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.