Bedao Grand Contest 04 - REFI

View as PDF

Submit solution


Points: 0.90 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -2
    Motconmeocon  commented on May 20, 2023, 1:45 p.m.

    Thật ra trường hợp cơ sở của bài này là :

    dp[0][k] = 1 (với 0<= k <= 9 ) nếu s[0] = '?'

    dp[0][s[0] - '0'] = 1 với s[0] != '?'.