Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
dhbb2020_password Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 1 - Mật khẩu Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 21.7% 67
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 3.7% 20
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.7% 5
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 26.5% 640
dhbb21_ranking Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 2 - Xếp hạng Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 18.3% 167
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 27.6% 287
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 17.7% 220
dhbb21_kiosks Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 2 - Trung tâm mua sắm Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 31.9% 138
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 12.5% 49
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.1% 611
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 28.4% 149
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 10.9% 35
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 43.8% 233
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 31.6% 81
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.3% 811
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 34.9% 150
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 18.5% 154
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.0% 137
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 25.4% 66
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 23.4% 65
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.9% 63
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 54.7% 95
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 2.00 10.9% 6
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.9% 51
fcb001_c3 Beginner Free Contest 1 - C3 Free Contest 0.25 25.6% 204
fcb001_color Beginner Free Contest 1 - COLOR Free Contest 0.59 25.7% 71
fcb001_height Beginner Free Contest 1 - HEIGHT Free Contest 0.28 31.3% 298
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 44.2% 253
fcb001_maxsum Beginner Free Contest 1 - MAXSUM Free Contest 0.22 50.7% 356
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 49.7% 189
fcb010_btower Beginner Free Contest 10 - BTOWER Free Contest 0.11 12.5% 1
fcb010_elevator Beginner Free Contest 10 - ELEVATOR Free Contest 0.11 43.6% 34
fcb010_tgd Beginner Free Contest 10 - TGD Free Contest 0.11 23.1% 3
fcb010_travelab Beginner Free Contest 10 - TRAVELAB Free Contest 0.11 66.7% 2
fcb011_aquery2 Beginner Free Contest 11 - AQUERY2 Free Contest 0.11 41.3% 41
fcb011_average Beginner Free Contest 11 - AVERAGE Free Contest 0.11 30.4% 7
fcb011_conseq Beginner Free Contest 11 - CONSEQ Free Contest 0.11 12.5% 1
fcb011_hcn Beginner Free Contest 11 - HCN Free Contest 0.11 55.6% 24
fcb011_mod Beginner Free Contest 11 - MOD Free Contest 0.11 32.8% 370
fcb012_clkangle Beginner Free Contest 12 - CLKANGLE Free Contest 0.11 33.7% 30
fcb012_dpd1 Beginner Free Contest 12 - DPD1 Free Contest 0.11 11.1% 4
fcb012_garden Beginner Free Contest 12 - GARDEN Free Contest 0.11 31.6% 4
fcb012_library Beginner Free Contest 12 - LIBRARY Free Contest 0.11 68.7% 43
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 71.9% 284
fcb013_balloon Beginner Free Contest 13 - BALLOON Free Contest 0.11 85.7% 323
fcb013_bigmod Beginner Free Contest 13 - BIGMOD Free Contest 0.11 5.1% 8
fcb013_countstr Beginner Free Contest 13 - COUNTSTR Free Contest 0.11 10.8% 4
fcb013_rbpoint2 Beginner Free Contest 13 - RBPOINT2 Free Contest 0.11 35.9% 103
fcb013_xorsum Beginner Free Contest 13 - XORSUM Free Contest 0.11 33.3% 2
fcb014_art Beginner Free Contest 14 - ART Free Contest 0.47 9.1% 1