Editorial for Bedao Regular Contest 06 - ICD


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Subtask đầu tiên:

  • Ta chỉ cần duyệt hai for với ~x~ là số kẹo của từng học sinh khi học sinh ~i~ chia kẹo, ta có công thức ~ x =~ ~a[i]~ ~div~ ~(n - i)~.
  • Ta chỉ cần cộng ~x~ vào từng ~a[j]~ với ~j > i~ .

Subtask thứ hai:

  • Nhận thấy ~a[j]~ khi được cộng vào một khoảng là tổng cộng dồn các ~x~ của các ~i~ ~(i < j)~ nên ta chỉ cần lấy ~x~ từ công thức trên và cộng vào một biến duy nhất, gọi ~sum~ là tổng của các ~x~ trước đó, ta chỉ cần cho ~a[j] = a[j] + sum~ rồi lấy ~x~ bằng công thức trên với ~a[j]~ sau đó cộng tiếp ~x~ cho ~sum~.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.